Javna nabava

Objavljuje se Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtonigla ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.   KLASA: 022-05/17-50/01URBROJ: 2105/04-02/01-17-7Brtonigla, 18. listopada 2017.godine   Na temelju odredbe članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje se   Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Brtoniglane smije sklapati ugovore o javnoj nabavi I. Temeljem odredaba članka 75., 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), Općina Brtonigla nalazi se u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:1. A.M.A.K. d.o.o. u stečaju, Brtonigla, Sv. Križ 8,2.…
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. kolovoza 2016. godine, objavljena je Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave Ev.br. MN-1/2016 sa pripadajućim Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. srpnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu javnih radova nastavaka izgradnje prometne mreže stambenih ulica i parkirališta sa pratećom infrastrukturom u naselju Karigador, ev.br.: MN – 01/2016, https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
1. Evidencijski broj nabave MN-1/2014Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Općine Brtonigla Poziv na nadmetanje 2. Evidencijski broj nabave MN-1/2014Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Brtonigla Poziv na nadmetanje
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr