Odaberite svoj jezik

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 , 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18, 03/21, 07/21-proč.tekst) Načelnik objavljuje III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2023. godinu, koji sadržava i tablični prikaz samog plana.

 

  • Pregleda: 144
Preuzimanje priloga:
Zaključak o utvrđivanju III izmjene i doopune plana nabave za 2023.docx [54.87Kb]
Uploaded Petak, 21 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio