Odaberite svoj jezik

Djelokrug rada općinskog načelnika

IZVADAK IZ STATUTA OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 03/18, 03/21, 07/21 – pročišćeni tekst)

Općinski načelnik, zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Dužnost Općinskog načelnika je počasna ili profesionalna, pod uvjetima određenima zakonom.
Općinski načelnik ima pravo na plaću ili naknadu za obavljanje dužnosti, sukladno odlukama Općinskog vijeća.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i posebnim propisima,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih tijela,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće svojim aktom, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.
-
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće svojim aktom, Općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju službenih novina Općine koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

  • Pregleda: 438