Natječaji

Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 29. studenoga 2017. godine), Komisija za stipendiranje  utvrdila je II. Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje II.Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla.
Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na II. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 29. studenoga 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila II.Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018., koja se objavljuje u privitku. Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla, Trg sv. Zenona 1,  u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Prijedloga na oglasnoj ploči Općine Brtonigla (dana 15. prosinca 2017.godine).
Nakon  otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla.
Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 25. listopada 2017. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla za akademsku godinu 2017./2018., koja se objavljuje u privitku. Podnositelji prijava mogu na ovu Rang listu podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku Općine Brtonigla, na adresu: Općina Brtonigla, 52474 Brtonigla, Trg sv. Zenona 1,  u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Prijedloga na oglasnoj ploči Općine Brtonigla (dana 20.studenoga 2017.godine).
Objavljuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018., obrazac se koji nalazi u privitku.   Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) te Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. KLASA: 604-02/17-20/01…
Korisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima. Poduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti: poljoprivreda, turizam (obiteljski hoteli, pansioni i sl.; prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma), proizvodne djelatnosti, uslužne djelatnosti, poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Tajnika - Voditelja/Tajnicu - Voditeljicu Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja do četiri (4) godine, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja…
Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA   Stručni suradnik/Stručna suradnica za pripremu i provođenje projekata Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca.Mjesto rada: NovigradUvjeti: • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije…
Stranica 1 od 2

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr