Petak, 27 Listopad 2017 17:35

Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini

Objavljuje se Izmjena  Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini.

 

KLASA: 421-03/17-30/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-4
Brtonigla, 27. listopada 2017.godine

 

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/15) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za
financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini
(Službene novine Općine Brtonigla broj 3/17)

I.

Ovim Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini (Službene novine Općine Brtonigla broj 3/17), mijenja se Tablični prikaz navedenog Godišnjeg plana, na način da se iz tabličnog prikaza briše javni poziv pod red. br. 4. i javni natječaj pod red. br. 5.

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla da po usvajanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godine, u roku i u skladu sa odredbama čl. 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), izradi i dostavi prijedlog Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2018. godini, Općinskom načelniku radi njegovog donošenja te da se istim planom predvidi raspisivanje javnog poziva odnosno natječaj za institucionalnu potporu udrugama za nacionalne manjine i za udruge u sportu.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva /natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini dostavlja se Uredu za udruge.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec.

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA
ZA FINACNIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA
ZA 2017. GODINU

 
Red. br. Naziv upravnog odjela Naziv natječaja i područje Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Iznos financijske podrške (od – do  u kn) Rok za raspisivanje natječaja Rok za zaključivanje ugovora Trajanje podrške
1. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede (lovačka, gljivarska društva, udruge za ekološku proizvodnju i druge poljoprivredne udruge) 20.000,00 3 1.000,00 – 8.000,00 Veljača 2017. Travanj 2017. Najkasnije do 31.12.2017.
2. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za  sufinanciranje  projekata u području obrazovanja 1.000,00 2 500,00 – 1.000,00 Veljača 2017. Travanj 2017. Najkasnije do 31.12.2017.
3. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za sufinanciranje projekata u području socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba 3.000,00 3 500,00 – 1.000,00 Veljača 2017. Travanj 2017. Najkasnije do 31.12.2017.
Pročitano 265 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr