Srijeda, 25 Travanj 2018 18:21

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla – Verteneglio u 2018. godini

Općinski načelnik Općina Brtonigla - Verteneglio po završetku postupka Javnog natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina  Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, u skladu sa  Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), donio je  Odluku o  dodjeli financijskih sredstava za  institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla – Verteneglio u 2018. godini.

Pročitano 62 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr