Odaberite svoj jezik

Natječaj za subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva

Na temelju točke VII. Odluke o utvrđivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetništva i obrtništva (Službene novine Općine Brtonigla broj 17/2014) načelnik Općine Brtonigla objavljuje

 

N A T J E Č A J

za subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva

 

I. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Općine Brtonigla i koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Brtonigla, i to:

- trgovačka društva,
- obrti,
- zadruge,
- profitne ustanove,
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima

 

II. DJELATNOSTI
Poduzetnici dobivena sredstva mogu koristiti za sufinanciranje kamate za dobivene kredite za razvoj sljedećih djelatnosti:

- Poljoprivreda
- Turizam:
- obiteljski hoteli, pansioni i sl.(kategorizacija po Pravilniku)
- prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma
- Proizvodne djelatnosti
- Uslužne djelatnosti
- poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno za proizvodne i poslovne namjene.

 

III. NAMJENA SREDSTAVA

- kupnja građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture,
- kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata,
- nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
- nabava prijevoznih sredstava ili plovila .

 

IV. IZNOS KREDITA

- minimalni iznos kredita 5.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
- maksimalni iznos kredita 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

 

V. KAMATNA STOPA
Općina Brtonigla subvencionira kamatnu stopu sa :

- 2 (dva) postotna poena

 

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na javni poziv podnose se na obrazcu koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava:
18.ožujka 2016. godine

 

Prijave na javni poziv, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, podnose se na adresu:
Općina Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla, putem pošte ili neposrednom predajom na navedenoj adresi.
Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Subvencioniranje kamata poduzetništva i obrtništva“ i naznakom „Ne otvaraj“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Pravodobne i potpune prijave razmatra Povjerenstvo za ocjenu i predlaganje izbora poduzetničkog projekta, koje predlaže Načelniku donošenje Odluke o izboru poduzetničkog projekta za subvencioniranje kamate.

 

Općinski načelnik
Doriano Labinjan dipl.oec.

  • Pregleda: 1036
Preuzimanje priloga:
1. PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA [111.5Kb]
Uploaded Petak, 04 Ožujak 2016 by Brtonigla-Verteneglio