Odaberite svoj jezik

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla

Ovim se natječajem prodaje nekretnina u naselju Nova Vas prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja

 

KLASA:944-05/17-50/28
URBROJ: 2105/04-02/01-17-9
Brtonigla, 16. studenoga 2017.godine


Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15), čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, i 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 52 i 98. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč. tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/17-50/28 URBROJ: 2105/04-02/01-17-8 od 16. studenoga 2017. godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla

 

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Brtonigla putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:


I/Naselje Nova Vas

1. k.č.br.38/1 zgr. k.o. Nova Vas upisana pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.988, kao koliba i dvorište, bez upisane površine.
Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 6.350,00 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužni su osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.
Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Nekretnina se izlaže prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
Na zemljištu koje se izlaže prodaji ne obračunava se porez na dodanu vrijednost budući da ista nisu građevinska zemljišta u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) odnosno da za istu nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

 

II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA
Na građevinskom zemljištu izloženom u ovom natječaju predviđena izgradnja odnosno privođenje namjeni, dopustiti će se sukladno namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja i drugim uvjetima građenja.
Općina Brtonigla ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu navedenih uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
Kupci nekretnina su prilikom ishodovanja potrebnih dozvola za gradnju dužni na kupljenim nekretninama poštovati uvjete Općine Brtonigla i drugih ovlaštenih pravnih osoba u vezi izgradnje planirane komunalne i druge infrastrukture.
Općina Brtonigla ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

 

III.

UVJETI NATJEČAJA
1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
2. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 (deset) % početne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Brtonigla na IBAN:HR1923800061804000002, poziv na broj: 68-7757 -OIB, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA - NAČELNIK » u opisu uplatnice.
3. Svaki učesnik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu koju će pribaviti u Računovodstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Brtonigla s osnova svih potraživanja.
Podnositelj zahtjeva uz ponudu obvezno treba priložiti isprave temeljem kojih ostvaruje prvenstveno pravo kupnje.
4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.
U svezi priznavanja prvenstvenog prava kupnje određuje se primjena odredbe čl. 18 Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16).
Prvenstveno pravo kupnje neizgrađenog građevinskog zemljišta, mogu ostvarit osobe sljedećim redoslijedom:
1. trgovačka društva u vlasništvu Općine Brtonigla
2. suvlasnik;
3. dosadašnji zakupnik uz uvjet da je redovito ispunjavao svoje obveze;
4 . vlasnik zgrade kojoj zemljište služi za redovnu uporabu (okućnica) sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji
5. nositelj prava vlasništva ili zakupoprimac čija nekretnina graniči sa nekretninom koje se prodaje;
6. vlasnik većeg dijela građevinske čestice, oblikovane radi gradnje sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji
7. dosadašnji posjednik zemljišta uz uvjet da isto koristi u mirnom i nesmetanom posjedu pažnjom dobrog gospodara;
8. osobe koje imaju pribavljeno osobno ili su imale prijavljeno prebivalište ili imaju obiteljsko prebivalište na području Općine Brtonigla, a kupnjom zgrade – jedne stambene jedinice ili stana rješavaju stambeno pitanje
9. nositelj izgradnje građevine s namjenom korištenja u interesu Republike Hrvatske, Istarske županije ili Općine.


5. Natječaj traje 8 (osam) dana. Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom raspisivanja natječaja.
6. Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
7. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju određene nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate.
Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu više od 30 (trideset) dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
8. Uknjižba prava vlasništva u korist kupca i stupanje u posjed za nekretnine iz ovog natječaja, dozvoliti će se na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji, po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.
9. Troškove ovjere potpisa i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac.

 

IV.

POSEBNI UVJETI
1. Učesnik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
- ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište,
- oznaku nekretnine za koju se natječe,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
- dokaz o državljanstvu ili izvornik (ovjerena preslika) registracije pravne osobe u RH,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
- dokaz o pravu prvenstva kupnje,
- Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla da nema prema Općini Brtonigla dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja,
- izjavu da je na teren izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
- izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE - NAČELNIK; NE OTVARAJ» na adresu Općine Brtonigla, Općinski načelnik, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla.
3. Komisija za provedbu postupka raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla provesti će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla, sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 03/13, 15/13 01/16).
4. Ponude na natječaju se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
5. Komisija za provedbu postupka natječaja za prodaju, zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla naknadno će objaviti datum i mjesto otvaranja pristiglih zahtjeva za kupnju na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Brtonigla.
6. Općina Brtonigla pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
7. O rezultatima natječaja učesnici će biti izvješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.

  • Pregleda: 1535