Odaberite svoj jezik

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

Temeljem čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN – 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12143/12 i 152/14), članka 35. i st. 2 čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 38 i 98. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16) Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio (KLASA: 944-05/18-50/03 URBROJ: 2105/04-01-18-4 od 09. veljače 2018.godine), Općinsko vijeće Općine Brtonigla-Verteneglio, raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

 

I.


Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Brtonigla-Verteneglio putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:

I/NOVA VAS
1. k.č.br.619 k.o. Nova Vas upisane pri Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama - Buie u z.k. ulošku:990, kao vrt, površine 297 m².
Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnina iznosi 12.490,31 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.


II.

UVJETI UREĐENJA PROSTORA
Na zemljištu izloženom ovom natječaju predviđena izgradnja odnosno privođenje namjeni, dopustiti će se sukladno namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja i drugim uvjetima građenja. Općina Brtonigla-Verteneglio ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu navedenih uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
Kupac nekretnine prilikom ishodovanja potrebnih dozvola za gradnju dužni su na kupljenim nekretninama poštivati uvjete Općine Brtonigla-Verteneglio i drugih pravnih osoba u vezi planirane komunalne i druge infrastrukture.
Kupac zemljišta će o svom trošku izvršiti eventualnu prenamjenu zemljišta u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Kupci nekretnina na kojima postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužni su osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.
Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Nekretnina se izlažu prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
Općina Brtonigla-Verteneglio ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

 

III.


UVJETI NATJEČAJA
1. U Natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe.
2. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) početne cijene nekretnina prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Brtonigla-Verteneglio na broj:HR1923800061804000002, poziv na broj: 68-7757-OIB, s naznakom «JAMČEVINA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA» u opisu uplatnice.
3. Svaki sudionik u Natječaju dužan je prilikom podnošenja ponude priložiti Potvrdu koju će pribaviti u Računovodstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio po kojoj je vidljivo da su podmirene sve obveze prema Općini Brtonigla-Verteneglio s osnova svih potraživanja.
Podnositelj zahtjeva uz ponudu obvezno treba priložiti isprave temeljem kojih ostvaruje prvenstveno pravo kupnje.
4. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

U slučaju da pravna ili fizička osoba prilikom javljanja na natječaj ostvaruje prvenstveno pravo kupnje po sljedećim kriterijima:

Prvenstveno pravo kupnje neizgrađenog građevinskog zemljišta, mogu ostvariti osobe sljedećim redoslijedom:
1. trgovačka društva u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
2. suvlasnik;
3. dosadašnji zakupnik uz uvjet da je redovito ispunjavao svoje obveze;
4 . vlasnik zgrade kojoj zemljište služi za redovnu uporabu (okućnica) sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji
5. nositelj prava vlasništva ili zakupoprimac čija nekretnina graniči sa nekretninom koje se prodaje;
6. vlasnik većeg dijela građevinske čestice, oblikovane radi gradnje sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji
7. dosadašnji posjednik zemljišta uz uvjet da isto koristi u mirnom i nesmetanom posjedu pažnjom dobrog gospodara;
8. osobe koje imaju pribavljeno osobno ili su imale prijavljeno prebivalište ili imaju obiteljsko prebivalište na području Općine Brtonigla-Verteneglio, a kupnjom zgrade – jedne stambene jedinice ili stana rješavaju stambeno pitanje
9. nositelj izgradnje građevine s namjenom korištenja u interesu Republike Hrvatske, Istarske županije ili Općine.
Ugovor o kupoprodaji zaključiti sa osobom koja ostvaruje pravo prvenstva kupnje pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

5. Natječaj traje 8 (osam) dana. Dan objave na oglasnoj ploči smatra se danom raspisivanja natječaja.
6. Jamčevina se uključuje u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ponuditelju koji nije uspio u natječaju vraća se u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
7. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od natječaja, ili koji ne pristupi sklapanju ugovora u danom roku, ili ne izvrši bilo koju drugu obvezu povodom Natječaja, ili ne uplati u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
8. Za nekretninu iz toč.I ovog Natječaja plaćanje kupoprodajne cijene, umanjenje za uplaćenu jamčevinu, utvrđuje se jednokratno i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
9. Kupci nekretnina iz točke I. ovog Natječaja, stječu pravo vlasništva i ovlaštenje na uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon isplate ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

IV.


POSEBNI UVJETI
1. Sudionik u natječaju prilikom podnošenja ponude mora naznačiti i priložiti:
- ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta odnosno sjedište,
- oznaku nekretnine za koju se natječe,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
- dokaz o identifikaciji ( dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili registracija poduzeća za pravne osobe) ,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- ovjereno ovlaštenje odnosno punomoć,
- dokaz o pravu prvenstva kupnje,
- Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio da nema prema Općini Brtonigla-Verteneglio dospjelih, a neplaćenih financijskih dugovanja,
- izjavu da je na teren izvršio uvid u nekretninu za koju se natječe i
- izjavu da je upoznat sa svim uvjetima ovog natječaja.
2. Ponuda za natječaj predaje se putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE; NE OTVARAJ» na adresu Općine Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla-Verteneglio.
3. Komisija za provođenje postupka raspolaganja nekretninama vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio provesti će postupak otvaranja ponuda, razmatranja ponuda i dokaza i utvrđivanja njihove pravne valjanosti, te sastavljanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio, sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 25/09, 03/13, 15/13 i 01/16).
4. Ponude na natječaj se moraju podnijeti u roku. Ponude koje su prispjele poslije roka ili su nepotpune, odbacit će se.
5. Komisija za provođenje postupka raspolaganja nekretninama vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio naknadno će objaviti datum i mjesto otvaranja pristiglih zahtjeva za kupnju na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Brtonigla-Verteneglio.
6. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.
7. Općina Brtonigla-Verteneglio pridržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za bilo koju nekretninu iz ovog natječaja te poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja.
8. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio.

 

KLASA: 944-05/18-50/03
URBROJ: 2105/04-01-18-5
Brtonigla-Verteneglio, 09. veljače 2018.godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
Predsjednik
Ezio Barnaba'

  • Pregleda: 1019
Preuzimanje priloga:
ISHOD NATJEČAJA [15.97Kb]
Uploaded Četvrtak, 22 Veljača 2018 by Brtonigla-Verteneglio