Odaberite svoj jezik

Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-21-02 od 23. rujna 2021.godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla - Verteneglio za akademsku godinu 2021./2022.

U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste zaprimljen je jedan prigovor, koji je i prihvaćen od strane Općinskog načelnika.  Stoga se objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla - Verteneglio.

  • Pregleda: 439
Preuzimanje priloga:
br. 2 Konačna rang lista za stipendije 21-22.docx [54.13Kb]
Uploaded Utorak, 09 Studeni 2021 by Brtonigla-Verteneglio