Gospodarenje otpadom

Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj  6. sjednici održanoj 30.01.2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine Brtonigla, kojom se trgovačkom društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge Umag, Tribje 2 dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla, na svojoj  6. sjednici održanoj 30. siječnja  2018. godine, donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla, kojom se utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla, kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla br. 02/2018.
Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr