Odaberite svoj jezik

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA I/ILI OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U RADNOJ ZONI ŠTRPE (I1) BRTONIGLA

1. U cilju istraživanja zainteresiranih poduzetnika i poduzetničkih potencijala upućuje se javni poziv za iskazivanje namjere za ulaganje u Radnu zonu Štrpe (UPU Štrpe oznake I1).

 

2. Urbanističkim planom uređenja Radne zone Štrpe obuhvaćena je površina  4,35ha

Red. broj Namjena površina građevinskog područja proizvodne namjene I1 Štrpe

Oznaka

Ukupno ha

% od površine

zahvata

1.0. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA
1.1.

 

Proizvodna namjena.............................................ukupno

I1

 

3,72

85,5
1.2.

 

Javne infrastrukturne površine............................ukupno

prometne površine....................................................ukupno

površine ostalih infrastrukturnih sustava………………………….

 

0,51

0,51

   neznatna

11,7
1.3. Zaštitne zelene površine.....................................ukupno Z 0,12 2,75
Građ.područje proizvodne namjene I1 Štrpe - ...........................................                                              ......ukupno   4,35 100

 

3. Smještaj i prometna povezanost Radne zone Štrpe:

Radna zona Štrpe nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Istarskog poluotoka, smještena na području Općine Brtonigla uz sam izlaz iz Istarskog „Y“ čvorište „Nova Vas“ na sjecištu sa državnom cestom Novigrad – Rijeka D-301, u neposrednoj blizini većih gradova Umaga, Novigrada i Buja te 10 km od slovenske granice, 20 km do Kopra, 25 km do Poreča, 35 km do Trsta, 80 km do Pule.

Cestovna povezanost izvrsne dostupnosti za sve tipove automobilskog i teretnog prometa.

 

4. Sva infrastruktura izgrađena je do same zone Štrpe dok infrastruktura u Radnoj zoni Štrpe nije izgrađena, a graditi će se sukladno UPU-a  Radne Zone Štrpe:

- komunalna infrastruktura: vodoopskrbni sustav, plinoopskrbni sustav, kanalizacijski sustav, oborinska odvodnja;

- energetska infrastruktura: električno napajanje, javna rasvjeta

- telekomunikacijska infrastruktura

 

5. Unutar zone mogu se obavljati djelatnosti zanatsko-proizvodne i/ili trgovačko-poslovne namjene (I1).

U zoni nije izrađena detaljna parcelacija, a koju je moguće provesti prema projektnoj dokumentaciji za gradnju zgrada ovisno o potrebama pojedinog zahtjeva, odnosno investitora.

- Namjena građevina:

Površine poslovne zanatsko-proizvodne i/ili trgovačko-poslovne namjene namijenjene su izgradnji građevina osnovnih djelatnosti, te pomoćnih građevina sukladno namjeni.

Građevine osnovne djelatnosti pripadaju sadržajima zanatsko-proizvodne i/ili trgovačko-poslovne namjene.

Građevine osnovne djelatnosti obuhvaćaju proizvodne, zanatske, poslovne, skladišne, uslužne, trgovačke ili servisne sadržaje, kod kojih se prema kriterijima određenim posebnim propisima ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (prekomjerne emisije onečišćenja zraka, vode i tla, buke, neugodnih mirisa, vibracija, zračenja).  

Uz osnovnu namjenu, u sklopu gabarita građevine osnovne namjene može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti

(administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Uz sadržaje osnovne i dopunske djelatnosti moguće je smjestiti i sadržaje pomoćne namjene.

Sadržaji pomoćne namjene grade se u sklopu ili uz gabarit osnovne građevine, ako nije drugom zakonskom regulativom drugačije definirano, a mogu biti:

· nadstrešnice i trijemovi,

· komunalne građevine i uređaji,

· druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Nije dozvoljena izgradnja stambenih građevina.

 

6. Opći uvjet gradnje unutar Radne zone Štrpe:

- Oblik i veličina građevnih čestica:

Oblik i veličina građevne čestice obuhvaća jednu ili više građevina osnovne djelatnosti, građevine pomoćne namjene, glavne i pomoćne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirališni prostor zaposlenih, posjetitelja i vozila tehnološkog procesa, sve infrastrukturne priključke i građevine, te površine zelenila.

Minimalna površina građevne čestice iznosi  600 m2. 

Maksimalna površina građevne čestice iznosi 10.000 m2 .

- Veličina i površina građevina:

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi kig = 0,6

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice proizvodne namjene iznosi kis=2,4

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice poslovne namjene iznosi kis = 3,0

Podrumska etaža, ukoliko se gradi, uključuje se u izračun iskorištenosti građevne čestice (kis).

Najmanji broj etaža proizvodnih građevina iznosi jednu (1) etažu

Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža proizvodnih građevina iznosi dvije (2) nadzemne etaže i dvije (2) podzemne etaže

Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža poslovnih građevina iznosi tri (3) nadzemne etaže i dvije (2) podzemne etaže

Najveća dopuštena visina građevina iznosi 12,0m za proizvodne građevine i 10,0m za poslovne građevine.

Ispod građevina dopušta se izgradnja dvije podrumske etaže odnosno Podrum može imati vanjske pristupe najveće dopuštene širine 10m.

 

7. Cijena zemljišta je 36 €/m2 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a. Komunalni doprinos po m3 iznosi 108 kn za zgrade, a za infrastrukturne građevine sukladno Odluci o komunalnom doprinosu ( Službene novine Općine Brtonigla br. 28/09, 14/10, 03/13, 12/13 i 07/14).

 

8. Iznos naknade kao i uvjeti za osnivanje Prava građenja na zemljištu unutar radne zone Štrpe  definirati će se   natječajnom dokumentacijom.

 

9. Iskaz interesa iskazuje se popunjavanjem anketnog listića objavljenog kao privitak ovog javnog poziva.

Rok za dostavu popunjenog obrasca je 15.06.2015 godine. Popunjeni obrazac šalje se poštom na adresu:  

OPĆINA BRTONIGLA

Trg Sv. Zenona 1

52 474 Brtonigla

 

10. Sve dodatne informacije o ovome javnom pozivu mogu se dobiti na telefon broj +385 (0)52 774 174  ili upitom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

11. Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa za kupnju zemljišta i/ili osnivanje pava građenja i ne obvezuje Općinu Brtonigla ni po kojoj osnovi.

 

KLASA:310-01/15-10/02

URBROJ: 2105/04-04/05-15-2

Brtonigla: 05.05.2015

 

Općinski načelnik

Doriano Labinjan dipl. oecc

  • Pregleda: 1410
Preuzimanje priloga:
Radna_zona_Strpe_Zona_artigianale_Strpe_1.dio.pdf [3.85Mb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
Radna_zona_Strpe_Zona_artigianale_Strpe_2dio.pdf [252.05Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
Radna_zona_Strpe_Zona_artigianale_Strpe_3.dio.pdf [3.81Mb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
Radna_zona_Strpe_Zona_artigianale_Strpe_4.dio.pdf [782.68Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
slika1.jpg [211.73Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
slika2.jpg [166.66Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
slika3.jpg [217.58Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio
ANKETA_QUESTIONARIO.doc [34.5Kb]
Uploaded Subota, 09 Svibanj 2015 by Brtonigla-Verteneglio