Odaberite svoj jezik

"PESTIC"d.o.o. provoditi će mjere  dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brtonigla dana 05.10.2023. godine.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. 

Deratizacija će se vršiti na javnim površinama i zajedničkim dijelovima stambenih zgrada dok će se dezinsekcija vršiti na stajaćim vodama u cilju sprječavanja razvoja komaraca.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka:
1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke.
2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito  otpatke hrane.
3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci  pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.
4. Skloniti kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka.
5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.
Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Kod sumnje da je došlo do trovanja obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi i djelatnicima "PESTIC"-a na terenu ili na telefon 051/ 28 11 63.

Rodenticidi: Antidot - VITAMIN K1

PESTIC d.o.o.KRALJEVICA

  • Pregleda: 135