Odaberite svoj jezik

Općini dodijeljena EU sredstva za realizaciju Kulturnog centra Aleksandar Rukavina

Općina Brtonigla-Verteneglio je 15.04.2022. godine na Natječaj LAG-a „Sjeverna Istra“ za provedbu tipa Operacije 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ prijavila projekt „Rekonstrukcija zgrade i prenamjena u Kulturni centar Aleksandar Rukavina“.

Temeljem donesene Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i Ugovora o financiranju koji je sklopljen sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za projekt je odobren iznos od 29.924,75 EUR, odnosno 225.468,00 kn. Sveukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 45.629,70 EUR, odnosno 343.796,94 kn.

Projektom se planira rekonstruirati zgrada u naselju Brtonigla-Verteneglio, na k.č.br. 805/17, k.o. Brtonigla i otvaranje Kulturnog centra „Aleksandar Rukavina“, koji će osim stalnog postava akademskog kipara A. Rukavina služiti za organizaciju raznih kulturnih evenata i za odvijanje društvenih događaja i manifestacija.

Za isti je projekt također poslana prijava na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu – prijava je poslana 16.09.2022. godine te je zatraženo dodatno sufinanciranje u visini od 100.000,00 kuna, kojima bi se pokrilo vlastito sufinanciranje projekta, za što manje opterećenje općinskog proračuna. Rezultati ovog drugog poziva nisu još objavljeni.

  • Pregleda: 203