Odaberite svoj jezik

Realizirana I. faza projekta restauracije drvene skulpture Blažene Djevice Marije s djetetom

Početkom siječnja, Općina Brtonigla-Verteneglio je sa restauratoricom Jelenom Ćurić iz Murtera sklopila Ugovor za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i preventivnih mjera zaštite polikromirane drvene skulpture „Bogorodica s djetetom“ župne crkve Sv. Zenona koja datira s kraja 16. stoljeća. Dana 26. siječnja 2022. izvršena je demontaža skulpture sa mramornog oltara župne crkve Sv. Zenona, gdje će se ista vratiti nakon kompletne restauracije.

Tijekom prve faze konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi, realizirana su detaljna konzervatorsko-restauratorska istraživanja stanja drvenog nosioca i polikromiranih slojeva, kao i mjere preventivne zaštite nestabilnih elemenata. Na temelju provedenih istraživanja, konzervatorica Jelena Curić je dana 20. svibnja 2022. godine dostavila Općini Elaborat o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima za konzervatorsko-restauratorska istraživanja i preventivne mjere zaštite na skulpturi, koji sadržava pisanu i fotografsku dokumentaciju o stanju umjetnine.

Na temelju prijedloga cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova, početkom lipnja ugovorena je i druga faza restauracije, za koju se čeka prethodno odobrenje za radnje na pokretnom kulturnom dobru od strane nadležnog konzervatorskog odjela. Tijekom druge faze konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi nastaviti će se konzervatorsko-restauratorski koncept cjelovitih radova, a koji će se bazirati na rezultatima analiza dobivenim kroz istraživačke radove i radove preventivnih mjera zaštite na umjetnini tijekom prve faze.

Za sve radove restauracije, Općini Brtonigla-Verteneglio dodijeljeno je sufinanciranje talijanske Regije Veneto, po prijavi na Javni natječaj Regije Veneto za oporavak, očuvanje i unapređenje povijesne, kulturne i graditeljske baštine Republike Venecije u Istri, Dalmaciji i na mediteranskom području, a temeljem Dekreta Voditelja Organizacijske jedinice Regije Veneto za međunarodne odnose br. 129 od 25.10.2021. godine.

Projekt se realizira u partnerstvu sa talijanskim gradom Villorba, sa sjedištem na području Regije Veneto, i sa Zajednicom Talijana Brtonigla.

Ukupna vrijednost projekta je 29.606,95 Eur, a sufinanciranje Regije Veneto iznosi 23.685,56 Eura.

  • Pregleda: 334