Odaberite svoj jezik

Javnost rada

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Brtonigla- Verteneglio regulirana je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.. 03/18, 03/21, 07/21 – pročišćeni tekst).

Vijeće obavještava javnost o svome radu i odlukama koje je donijelo, kao i o temama o kojima raspravlja.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem, napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, te
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenim novinama Općine Brtonigla Verteneglio" i
- na službenim web stranicama Općine www.brtonigla-verteneglio.hr.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općisnkog vijeća, koji su sukladno posebnim propisima označeni kao službena, vojna, odnosno državna tajna.
Vijećnik ili član radnoga tijela ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, a imaju karakter povjerljivosti.

Građani koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla - Verteneglio mogu biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Na sjednicama Općinskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe – građani u broju koji ne ometa normalan rad Općinskog vijeća.
Osobe (građani) koji žele prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, dužne su o svojoj namjeri o tome izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća odrediti će osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.
Za vrijeme prisustvovanja sjednici građani nemaju pravo govoriti.
Ako građani na sjednicama tijela remete red i postupaju suprotno odredbi stavka 5. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će narediti da sjednicu napuste svi izuzev vijećnici i ostalih pozvanih osoba.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća, i izvješćivati javnost o njihovom radu.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća, može se dati i službeno priopćenje za javnost. Konferencija za tisak održava se temeljem odluke Općinskog vijeća.

  • Pregleda: 450