KOVRI

Urbanistički plan uređenja Kovri

Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla- Verteneglio objavljuje Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kovri.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja gradevinskog podrucja naselja Kovri provesti ce se od od 25. sijecnja 2018. godine do 24. veljace 2018. godine .

Uvid u Prijedlog plana moci ce se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Brtonigla, svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Opcine Brtonigla – www.brtonigla-verteneglio.hr .

Javno izlaganje održati ce se u cetvrtak, 08. veljace 2018. godine u prostorijama Opcine Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1, s pocetkom u 17.00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizicke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Opcine Brtonigla,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Opcina Brtonigla, Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu citko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, nece se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješca o javnoj raspravi.

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr