Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.12/2019

(0 glasova)
09, Kol 2019
Pročitano 133 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 12

Godina: 2019

Brtonigla-Verteneglio, 09. kolovoza 2019. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla – Verteneglio
2. Plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio za 2019. godinu
3. Zaključak o utvrđivanju V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla – Verteneglio za 2019. godinu
4. Odluka o prestanku radnog odnosa namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla – Verteneglio
5. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukciju kulturnog dobra Kaštel Sv. Jurja (Caste S. Giorgio, Santi Quaranta)
6. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2019. godinu
7. Odluka o utvrđivanju potrebe za prijem u službu dva namještenika m/ž u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
8. Odluka kojom se bez provedbe javnog natječaja odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 1944/131 k.o. Brtonigla sa svrhom postavljanja štanda radi prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za izvođenje radova na zamjenskom napajanju javne rasvjete u ulici Palih boraca u naselju Brtonigla
10. Zaključak kojim se Turističkoj zajednici Općine Brtonigla-Verteneglio odobrava zauzimanje dijela javne površine za potrebe organizacije i održavanja manifestacije „U bojama tradicije“
11. Pravilnik o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije kulturnog dobra Kaštel Sv. Jurja (Castel S. Giorgio, Santi Quaranta)
13. Odluka o raspisivanju javnog poziva za privremeno korištenje javnih površina tijekom manifestacije Sv. Roka u Brtonigli – Verteneglio
14. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Prezentacijski centar Sv. Juraj“
15. Odluka kojim se odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/22 k.o. Brtonigla sa svrhom postavljanja štanda radi prodaje umjetničkih dijela
16. Odluka o raspisivanju natječaja za kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima
17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za usluge izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari – UPU 37
18. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu Geodetskog parcelacijskog elaborata po UPU naselja Srbani na k.č.br. 1158/76 k.o. Nova Vas
19. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu Geodetskog parcelacijskog elaborata po UPU naselja Srbani na k.č.br. 1468/1 i 1468/2 k.o. Nova Vas
20. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu stručnog nadzora za radove u sklopu I. faze sanacije Kaštela Sv. Jurja – crkve Sv. Jurja
21. Odluka o imenovanju člana Odbora za kolektivne pregovore
22. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu projektne dokumentacije za izgradnju gospodarskog objekta – spremište komunalna vozila na djelu k.č.br. 2336 k.o. Brtonigla
23. Odluka o poništenju postupka javne nabave za rekonstrukciju građevine (dogradnje) javne i društvene namjene te vanjskog opremanja - dječjeg vrtića „Kalimero“ na području Općine Brtonigla