Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.14/2020

(0 glasova)
23, Stu 2020
Pročitano 387 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 14

Godina: 2020

Brtonigla - Verteneglio, 23. studenog 2020. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2019. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2021. godinu sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023.g
3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za pedagošku 2019/2020. godinu
4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2020/2021 godinu
5. Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Brtonigla -Verteneglio za 2020.godinu
6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu, sa izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa:
I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020. godini
II. izmjene Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020.godini
I. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu
7. Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma za područje Općine Brtonigla – Verteneglio
8. Polugodišnji izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
9. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture - sanacija dijela nerazvrstane ceste Brtonigla-Marcari na k.č.br.2310/2 i k.č.br. 2310/13 obje k.o. Brtonigla
10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine k.č.br.573 zgr. k.o. Brtonigla i k.č.br. 574 zgr. k.o. Brtonigla u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
11. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnih ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
12. Odluka o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i sklapanju ugovora o prodaji nekretnine
13. Zaključak o prihvaćanju Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine