Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.05/2022

(0 glasova)
10, Ožu 2022
Pročitano 126 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 05

Godina: 2022

Brtonigla - Verteneglio, 10. ožujka 2022. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja za uređenje i opremanje plaže u Karigadoru
2. Okvir dodjele financijskih sredstava udrugama u 2022. godini
3. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio u 2022. godini
4. Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio u 2022. godini
5. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge web hostinga za domenu brtonigla-verteneglio.hr (web stranica i e-mail adrese)
6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za osiguranje smještaja izgubljenih i napuštenih životinja u sklonište za 2022. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti stečajnom dužniku VELKOM d.o.o. u stečaju za povlačenje tužbe
8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje geodetskih usluga na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2022. godini
9. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i svakog nezavisnog vijećnika za 2021. godinu
10. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22) za područje „Istralandia“
11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku provedbe jednostavne nabave za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje prometne signalizacije i opreme
13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarskih poslova u 2022. godini
14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2022. godini
15. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenje asfalterskih radova na uređenju dijela nerazvrstanih cesta u naselju Karigador
16. Odluka kojom se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora nudi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme od 5 godina
17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete u 2022./2023.godini
18. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju trga Sv. Zenona u naselju Brtonigla
19. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
20. Odluka o izravnom ugovaranju nabave tableta
21. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2022. godini
22. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u oblasti sporta
23. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge održavanja servera i informatičke opreme
24. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskog izvještaja udruge „BOLETUS“ – društvo gljivara Bujštine
25. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
26. Odluka o dodjeli prostora na privremeno korištenje radi održavanja rekreacijskog treninga
27. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
28. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini
29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u 2022.godini u dijelu koji se odnosi na održavanje vegetacije
30. Odluka o rashodovanju opreme
31. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o nalogu (oglašavanju) u informativno-revijalnim novinama Bujštine – „BUJŠTINA“ za 2022. godinu
32. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o obavljenom popisu imovine i obaveza za 2021. godinu
33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brtonigla – Verteneglio