Strateški dokumenti

Plan gospodarenja otpadom Općine Brtonigla za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN, br. 3/17) teZakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13), kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom definiranje je okvira za održivo gospodarenje komunalnim otpadom koji obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti povezanih s otpadom, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za postojeća odlagališta te odlagališta koja su…
PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA – STRATEGIJA LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE BRTONIGLA za razdoblje 2014. – 2020. godine (Službene novine Općine Brtonigla br. 17/14)

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr