Golf Fratarska šuma i Mala Punta (UPU 20)

Urbanistički plan uređenja golf igrališta Fratarska šuma (R1) i građevinskog područja naselja Mala Punta (UPU 20)

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr