Petak, 16 Veljača 2018 18:09

Statut Općine Brtonigla Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio, broj 3/18)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Brtonigla - Verteneglio, njena obilježja, javna priznanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad upravnih tijela te javnih službi, imovina i financiranje, akti, javnost rada, te ostala pitanja od važnosti za ostvarivanje njenih prava i obveza.

 

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17 ) i čl. 38. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09., 05/12., 03/13. i 8/13. pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio na svojoj 7. sjednici održanoj 09. veljače 2018. godine,donijelo je

 

STATUT
OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Brtonigla - Verteneglio (u daljnjem tekstu: Općina), njena obilježja, javna priznanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad upravnih tijela te javnih službi, imovina i financiranje, akti, javnost rada, te ostala pitanja od važnosti za ostvarivanje njenih prava i obveza.

 

Članak 2.

Općina Brtonigla - Verteneglio je jedinica lokalne samouprave koja predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu zajedničkim interesima stanovništva.
U sastavu Općine Brtonigla - Verteneglio su slijedeća naselja: Brtonigla - Verteneglio (006483), Nova Vas - Villanova (043397), Karigador – Carigador (027782), Radini - Radini (053368) i Fiorini - Fiorini (016837), te dio naselja Antenal - Antenal i Bijele Zemlje.
Granice Općine Brtonigla - Verteneglio su granice katastarskih općina Brtonigla, Nova Vas i dijela katastarske općine Novigrad i Donja Mirna.
Granice Općine prikazane su opisno i grafički u Službenoj evidenciji prostornih jedinica.
Granice Općine Brtonigla - Verteneglio mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

 

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Općina Brtonigla - Verteneglio.
Naziv jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka ispisuje se dvojezično: "Općina Brtonigla - Verteneglio ", na pečatu, žigu, natpisnim pločama i zaglavlju akata.
Općina Brtonigla - Verteneglio je pravna osoba.
Sjedište Općine Brtonigla - Verteneglio, Općinskog vijeća i Općinskog načelnika je u Brtonigli - Verteneglio, Trg Sv. Zenona br. 1.

 

Članak 4.

Tijela Općine imaju pečate, čiji je oblik i sadržaj propisan posebnim propisom.
Način uporabe i čuvanja pečata utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Članak 5.

Obilježja Općine su grb i zastava Općine.
Izgled i korištenje grba, zastave i pečata utvrđuju se posebnom statutarnom odlukom Općinskog vijeća sukladno zakonu.
Općinski načelnik može radi promicanja interesa Općine, odobriti uporabu grba i zastave Općine, pravnim osobama na temelju mjerila koja će se utvrditi odlukom Općinskog vijeća iz prethodnog stavka.

 

Članak 6.

Dan Općine je 12. travnja povodom dana Svetog Zenona.
U povodu dana Općine dodjeljuju se javna priznanja i počasti Općine.
Javna priznanja i počasti Općine su:
- Plaketa,
- Priznanje,
- Zahvalnica i
- Proglašenje počasnog građanina.
Javna priznanja i počasti Općine dodijeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za njen razvitak i ugled, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene i na taj način značajno doprinose promicanju interesa Općine.
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.
Uvjeti za dodjelu, izgled i oblik, te način dodjeljivanja i uručivanja javnih priznanja i počasti iz stavka 1. ovog članka, regulirati će se posebnim aktom koje donosi Općinsko vijeće Općine.

 

II. POSEBNE ODREDBE

Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina

Članak 7.

Svaki čovjek i građanin Općine uživa ista Ustavom Republike Hrvatske zagarantirana prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

 

Članak 8.

Građanima Općine jamči se pravo na slobodno udruživanje (udruge, sindikati) radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.

 

Članak 9.

U Općini jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti te ravnopravnost pripadnika svih nacionalnih manjina.

 

Članak 10.

U Općini pripadnicima nacionalnih manjina jamči se:
1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi;
2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
3. uporabu svojih znamenja i simbola;
4. osnivanje kulturnih društava radi razvoja i iskazivanja vlastite kulture, te očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije;
5. pravo na očuvanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
6. pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja (primanja i širenja informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
7. samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
8. zastupljenost u predstavničkim tijelima Općine;
9. sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
10. zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.

 

Članak 11.

Informativnu i izdavačku djelatnost na vlastitom jeziku i pismu, te rad kulturnih društava pripadnikA nacionalnih manjina, Općina će financijski pomagati sukladno svojim mogućnostima.

 

Članak 12.

Prilikom službene uporabe znamenja i simbola nacionalnih manjina obvezatno se uz njih ističu odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske, Istarske županije i Općine.
Prilikom izvođenja himne ili svečane pjesme nacionalne manjine obvezatno se prije izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 13.

U cilju unaprijeđivanja, očuvanja i zaštite nacionalnih manjina u Općini, pripadnici nacionalnih manjina koji sudjeluju s najmanje 1,5% ukupnog stanovništva mogu birati Vijeće nacionalnih manjina.
Ukoliko nije ispunjen uvjet iz stavka 1. ovog članka, a na području Općine živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine bira se predstavnik nacionalne manjine.
Općina brine o njihovom radu na način, da uskladu s mogućnostima proračuna osigurava sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a može osigurati i sredstva za provođenje programa.

 

Članak 14.

Vijeće nacionalne manjine u Općini ima pravo:
- predlagati tijelima Općine mjere za unaprijeđenje položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
- biti obavješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Općinskog vijeća Općine, a tiče se položaja nacionalne manjine;
- davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;
- ako smatra da je opći akt koji je donijelo predstavničko tijelo Općine protivno Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina dužno je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana objave akta izvijestiti Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

 

Članak 15.

Vijeće nacionalne manjine donosi Statut, financijski plan i završni račun većinom glasova svih članova.
Statut, financijski plan i završni račun objavljuje se u Službenim novinama Općine.

Zaštita autohtone talijanske nacionalne manjine i njezinih pripadnika

 

Članak 16.

Na području Općine hrvatski i talijanski jezik su ravnopravni, stoga će Općina osigurati uvjete koji jamče da se cijelokupni javni i službeni život u Općini odvija uz ravnopravnost oba jezika i pisma.

 

Članak 17.

Pripadnicima talijanske nacionalne manjine koji žive na području Općine, radi ostvarivanja slobode u izražavanju nacionalnih osobitosti zajamčuje se, suglasno Ustavu i ovom Statutu, a u skladu s potrebama zajedničkog života s Hrvatima i pripadnicima drugih manjina, slobodna i ravnopravna uporaba talijanskog jezika i razvijanje kulture, odgoja i obrazovanja na svome jeziku.
Odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku obavlja se u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi te drugoj školskoj ustanovi kao i drugim oblicima obrazovanja.

 

Članak 18.

Radi postizanja cilja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezik, u svim školama na području Općine s hrvatskim nastavnim jezikom uči se talijanski jezik, a u školama s nastavnim talijanskim jezikom uči se hrvatski jezik i to počevši od prvog do završnog razreda osnovne i srednje škole.
Hrvatski i talijanski jezik uče se s obzirom na nastavni plan i program u istom opsegu u skladu sa Zakonom.

 

Članak 19.

Na području Općine potiče se učenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine.

 

Članak 20.

Na području Općine ravnopravna uporaba jezika i pisma autohtone talijanske nacionalne zajednice ostvaruje se:
- u radu predstavničkog i izvršnog tijela Općine,
- u postupku pred upravnim tijelima Općine,
- u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području Općine koja je u ravnopravnu službenu uporabu uvela manjinski jezik i pismo.
Tijela iz stavka 1. ovoga članka omogućiti će korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava sastavljenih na području Republike Hrvatske i kad su sastavljene na talijanskom jeziku i pismu.

 

Članak 21.

U Općini osigurava se dvojezično:
- ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
- ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova,
- ispisivanje zaglavlja akata dvojezično istom veličinom slova,
- objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela, kao i materijala za sjednice predstavničkog i izvršnog tijela u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine.

 

Članak 22.

Ravnopravna službena uporaba talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela odnosi se na sljedeće:
- obrasci, pozivi, potvrde, rješenja i ostali pojedinačni akti koje upravna tijela upućuju građanima moraju uz tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku,
- javni oglasi, pozivi i druga priopćenja kada se oglašavaju, moraju uz tekst na hrvatskom jeziku sadržavati i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, moraju se dostaviti na hrvatskom i talijanskom jeziku,
- natpisi i oznake u uredima moraju biti na hrvatskom i talijanskom jeziku,
- čin sklapanja braka obavlja se na jeziku ili jezicima koji su u ravnopravnoj službenoj uporabi na području Općine, prema sporazumu osoba koje namjeravaju sklopiti brak.

 

Članak 23.

Na području Općine na hrvatskom i talijanskom jeziku, istom veličinom slova, ispisuju se:
- pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu,
- nazivi ulica i trgova,
- nazivi mjesta i geografskih lokaliteta,
- nazivi pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju javnu djelatnost.

 

Članak 24.

U tijelima općinske uprave, ustanovama u kojima je osnivač Općina i drugim javnim pravnim osobama u kojima je osnivač Općina za sva radna mjesta obvezatno je poznavanje hrvatskog i talijanskog jezika.

 

Članak 25.

Općina podupire Zajednice Talijana i druga udruženja pripadnika talijanske nacionalne manjine na svom području.
U skladu s mogućnostima, za rad Zajednica Talijana Općina osigurava potrebna sredstva u svom proračunu.
Zajednice Talijana u cilju ostvarenja individualnih i kolektivnih interesa autohtone talijanske nacionalne manjine ima pravo predlagati provođenje odgovarajućih mjera.

 

Članak 26.

Pripadnicima talijanske nacionalne manjine omogućuje se povezivanje s matičnom nacijom u kulturnoj i drugim djelatnostima.

 

Članak 27.

Pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u tijelima Općine razmjerno svom udjelu u ukupnom broju stanovnika sukladno zakonu.

 

Članak 28.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, od kojih je jedan pripadnik autohtone talijanske nacionalne manjine.

 

Članak 29.

Ukoliko neka prava nacionalne manjine nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Međunarodnih ugovora, Ustava RH, Ustavnog zakona, Zakona i drugih propisa.

 

III. SURADNJA OPĆINE SA JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Članak 30.

Općina može biti član udruga općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom.
Odluku o učlanjenju Općine u udruge iz st. 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom svih glasova članova Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

U cilju unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka, Općina u svom samoupravnom djelokrugu, može uspostavljati i održavati međusobnu suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.
Kada Općina ocijeni da postoji interes za uspostavu suradnje i mogućnost za njezino razvijanje, odluku o uspostavi međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji, na prijedlog Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće, na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.
Sporazum o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje u službenim novinama Općine.

 

IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Članak 32.

Općina samostalna je u odlučivanju i donošenju akta u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonskim propisima i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru zakonitosti od strane nadležnih državnih tijela.

 

Članak 33.

Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalno gospodarstvo,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu
12. promet na svom području
13. te ostale poslove sukladno posebnim propisima.
Općina, sukladno propisima, obavlja i sve druge poslove koji su u neposrednoj vezi s
gospodarskim, kulturnim i socijalnim napretkom lokalne zajednice, a u njenoj su nadležnosti sukladno propisima.

 

Članak 34.

Odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Statutu Istarske županije i ovom Statutu, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju odnosno mjesnu samoupravu.
Odlukom Općinskog vijeća, sukladno ovom Statutu, Općina može preuzeti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, na način i po postupku propisanom zakonom.

 

Članak 35.

U Općini se mogu obavljati određeni poslovi državne uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava i odlukom Općinskog vijeća.
Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno zakonu.

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Članak 36.

Tijela Općine su: Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

 

Članak 37.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće odlučuje o poslovima lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito o: uređenju naselja i stanovanju, prostornom i urbanističkom planiranju, komunalnom gospodarstvu, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, zaštiti potrošača, zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarnoj i civilnoj zaštiti, prometu na svom području, kao i o drugim pitanjima, ako zakonom nije drugačije propisano.

 

Članak 38.

Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, te odluku o privremenom financiranju,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- raspisuje referendum,
- odlučuje o pokroviteljstvu u kojem Općina preuzima materijalne obveze,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela,
- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom.

 

Članak 39.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na način određen zakonom.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Mandat člana Općinskog vijeća traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanu sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona koji uređuje jedinice lokalne samouprave i jedinice (područne) samouprave.

 

Članak 40.

Pripadnicima talijanske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravnima nacionalnih manjina, jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću sa tri člana.
Općinsko vijeće će, vezano uz pravo nacionalnih manjina na odgovarajuću zastupljenost u predstavničkom tijelu, prije svakih redovnih izbora pravodobno uskladiti Statut s odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

 

Članak 41.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika javnim glasovanjem pojedinačno na prijedlog najmanje 1/3 odnosno četiri (4) vijećnika.
Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti podnesen u pismenom obliku i potvrđen imenima i prezimenima te potpisima vijećnika.
Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili više kandidata dobije isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se kandidacijski postupak.

 

Članak 42.

Vijećnik nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća do prestanka mandata, član Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.
Član Općinskog vijeća može svoj mandat staviti u mirovanje za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti, a može, pod uvjetima iz zakona, nastaviti obnašanje vijećničke dužnosti.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran pod uvjetima iz zakona.
Člana Općinskog vijeća kojemu mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran zamjenjuje zamjenik određen sukladno zakonu o izborima članova predstavničkog tijela.

 

Članak 43.

Funkcija vijećnika je počasna.
Član Općinskog vijeća za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 44.

Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 45.

Pobliže odredbe o sazivanju i načinu konstituiranja Općinskog vijeća, o njegovom radu, pravima i obvezama članova, o tijeku sjednice, o glasovanju, vođenju zapisnika, te održavanju reda na sjednici utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

 

Članak 46.

Pravo predlaganja odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće imaju vijećnici, predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik i njegovi zamjenici, tijela mjesne samouprave, upravna tijela, zajednička tijela ili službe i građani, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.
Ostvarivanje prava iz stavka 2. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

Članak 47.

Općinsko vijeće radi na sjednici ako je na istoj nazočna većina svih vijećnika.
Općinsko vijeće, u pravilu, donosi odluke većinom glasova nazočnih vijećnika osim u slučajevima kad je propisana druga većina.
Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se o:
- Statutu Općine odnosno statutarnoj odluci i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, odnosno odluci o privremenom poslovničkom redu,
- proračunu ili odluci o privremenom financiranju Općine i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća,
- donošenju odluke o učlanjenju Općine u udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom,
- donošenju odluke o suradnji sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, odnosno s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,
- drugim pitanjima, kada je to sukladno odredbama zakona, Statuta ili Poslovnika o radu Općinskog vijeća propisano.

 

Članak 48.

Glasovanje na sjednicama Općinskog vijeća u pravilu je javno.
Vijećnici se izjašnjavaju na jedan od sljedećih načina: "za" prijedlog, "protiv" prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja.
Glasovanje na sjednici Vijeća je tajno kada je to utvrđeno ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Općinskog vijeća te kada Općinsko vijeće odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

 

Članak 49.

Vijeće može osnivati stalne i povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se poslovnikom ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju radnog tijela.

 

Članak 50.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se poslovnikom Općinskog vijeća.

Izvršno tijelo - Općinski načelnik

 

Članak 51.

Općinski načelnik, zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Dužnost Općinskog načelnika je počasna ili profesionalna, pod uvjetima određenima zakonom.
Općinski načelnik ima pravo na plaću ili naknadu za obavljanje dužnosti, sukladno odlukama Općinskog vijeća.

 

Članak 52.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i posebnim propisima,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih tijela,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće svojim aktom, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće svojim aktom, Općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju službenih novina Općine koji slijedi nakon donošenja te odluke.

 

Članak 53.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Općinski načelnik je, za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine, odgovoran ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

 

Članak 54.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 55.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, donošenjem odluke o obustavi općeg akta. Općinski načelnik, ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik mora bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 56.

Broj, načela obnašanja dužnosti i način izbora zamjenika Općinskog načelnika određuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o lokalnim izborima.
Jedan od zamjenika Općinskog načelnika bira se iz redova pripadnika talijanske nacionalnosti. U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika primijeniti će se odredbe zakona koje propisuju načine obavljanja dužnosti izvršnog tijela po prestanku mandata.

 

Članak 57.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

 

Članak 58.

Općinski načelnik može osnivati stalne i povremene odbore i druga radna tijela.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

 

Članak 59.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučiti će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno na način i pod uvjetima propisanim odgovarajućim zakonom.

 

Članak 60.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim, mogu se opozvati putem referenduma na način i pod uvjetima propisanim odgovarajućim zakonom.

 

Upravna tijela Općine

Članak 61.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojavaju se osnivaju se upravna tijela i službe (u daljnjem tesktu: upravna tijela), sukladno zakonu.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Unutarnji red i način rada upravnih tijela utvrđuje Općinski načelnik svojim aktom.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg, sukladno zakonu, imenuje Općinski načelnik.

 

Članak 62.

Pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga Općina može organizirati zajednički sa jednom ili više drugih jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, na jedan od sljedećih načina:
- osnivanjem zajedničkih tijela, upravnih odjela ili službi,
- osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva,
- zajedničko organiziranje poslova u skladu sa posebnim zakonima.
Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog organiziranja poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz st.1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, sukladno odredbama Statuta i posebnih zakona.
Temeljem odluke predstavničkih tijela općinski načelnici i/ili gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, trgovačkog društva ili zajedničkog organiziranja poslova u skladu sa posebnim zakonom, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo, trovačko društvo ili posao.

 

Članak 63.

Upravna tijela, odnosno zajedničko tijelo, upravni odjel ili služba izvršavaju zakone i druge propise te opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća i odgovorani su za stanje u oblasti za koje su osnovani.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih subjekata.

 

Članak 64.

Upravna tijela, odnosno zajednička tijela, upravnih odjela ili službe, samostalni su u okviru svog djelokruga.
Upravna tijela, odnosno zajednička tijela, upravnih odjela ili službe odgovorni su Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svojeg djelokruga.

 

Članak 65.

Sredstva za obavljanje poslova i djelatnosti djelokruga upravnog odjela, odnosno zajedničkih tijela ili službi, osiguravaju se u proračunu Općine te iz drugih izvora utvrđenih zakonom i ovim Statutom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave prenijetih na upravna tijela Općine podmiruju se iz državnog proračuna.

 

Javne službe 

Članak 66.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 67.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 33. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba.
U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općine može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
Pojedinačni akt (odluka, sporazum, ugovor i dr.) o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama trgovačkog društva ili javne ustanove u vlasništvu općine donosi Općinsko vijeće, a potpisuje ga Općinski načelnik.

 

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 68.

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, u Općini osnivaju se mjesni odbori :
- Mjesni odbor "Brtonigla - Verteneglio", za naselja: Brtonigla - Verteneglio, Turini, Fernetići, Valentići, Stancija Drušković, Vrh Marzari, Grobice, Donji Katunari, Katunari Pisini, Kovri, Kršin i Škrinjari i Boboci."
- Mjesni odbor "Fiorini- Fiorini", za naselja Fiorini - Fiorini, Marinčići, Štroligarija i Balbije.
- Mjesni odbor "Karigador- Carigador", za naselja Karigador - Carigador, Mala Punta, Punta, Kras i Ladin Gaj.
- Mjesni odbor "Nova Vas - Villanova", za naselja Nova Vas - Villanova, Čendaki, Medelini, Pavići, Gornji Srbani, Donji Srbani i Špinotija.
- Mjesni odbor "Radini - Radini", za naselja Radini - Radini, Lukoni i Stanciju Koči.
Granice mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 69.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može podnijeti:
- najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora,
- najmanje 5 članova Općinskog vijeća,
- Općinski načelnik.

 

Članak 70.

Prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora mora sadržavati podatke: o naselju ili dijelu naselja za koje se predlaže osnivanje novog mjesnog odbora, potpise najmanje 10% birača s tog područja s njihovim imenima i prezimenima, adresama; o sjedištu te o osnovnim zadacima i sredstvima mjesnog odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora, te podatke o osobi koja predstavlja podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku.

 

Članak 71.

Inicijativa s prijedlogom za osnivanje novog mjesnog odbora podnosi se u pismenom obliku Općinskom načelniku, koje u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog sukladan zakonu i ovom Statutu.
Ispunjavanje uvjeta i opravdanih razloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika o čemu Općinsko vijeće donosi Statutarnu odluku ili promjene Statuta.

 

Članak 72.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 73.

Tijela mjesnog odbora su:
- Vijeće mjesnog odbora,
- Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora može imati od 5 (pet) do 9 (devet) članova, a njihov broj mora biti neparan.
Mandat predsjednika i članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.
Predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća i ovim Statutom.

 

Članak 74.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće svojom Odlukom.
Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora mora se održati u roku od 30 dana od dana okončanja izbora za Vijeće mjesnog odbora.

 

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.
Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koje obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara Općinskom načelniku.

 

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
1. odluku o izboru predsjednika i podpredsjednika vijeća,
2. program rada i izvješće o radu ,
3. plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
4. odluku o sazivanju mjesnih zborova građana,
5. plan suradnje mjesnih odbora sa područja Općine,
6. plan suradnje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za mjesni odbor,
7. poslovnik o svom radu i pravila mjesnog odbora,
8. financijski plan i godišnji obračun,
9. te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Vijeće mjesnog odbora:
- predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine,
- predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumanata i njihova ostvarenja,
- predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,
- brine o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značaja za područje mjesnog odbora,
- brine o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značaja za područje mjesnog odbora,
- prati mjere i akcije za zaštitu i unaprijeđivanje okoliša te poboljšanje uvjeta živote,
- predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svom području,
- predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,
- predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim ustanovama osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području, te predlaže mjere za unaprijeđivanje njihova rada,
- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i dr.

 

Članak 77.

Programi rada mjesnog odbora su četvorogodišnji program i jednogodišnji program rada.
Četvorogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za mandatno razdoblje Vijeća mjesnog odbora.
Jednogodišnji program rada mjesnog odbora donosi se za kalendarsku godinu.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu uređenja područja mjesnog odbora, poboljšanje kvalitete stanovanja, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, uređivanja prometa na svom području, osiguranja potreba stanovništva u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju, odgoju i javnom zdravlju, zaštite okoliša, socijalne skrbi, osiguranja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.
Program rada mjesnog odbora obavezno sadrži opis, opseg i rokove izvršenja poslova i aktivnosti sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Prijedlog jednogodišnjeg programa rada mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora dostavlja Općinskom vijeće na znanje najkasnije do 1. studenog tekuće godine za narednu godinu.

 

Članak 78.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik dužni su informirati Vijeće mjesnog odbora o pitanjima u svezi sa:
1. planiranim razvojem Općine,
2. programima uprave Općine,
3. zaštitom okoliša,
4. gradnjom objekata na području mjesnog odbora,
5. drugim pitanjima od značaja za područje mjesnog odbora.
Općinsko vijeće i Općinski načelnik dužni su prije donošenja pojedine odluke koja se odnosi na područje mjesnog odbora, zatražit će mišljenje Vijeća mjesnog odbora u svezi sa:
1. planom uređenja javnih površina,
2. osnutkom i premještajem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi,
3. uređivanjem prometa,
4. izmjenom granica mjesnog odbora,
5. utvrđivanjem radnog vremena na području mjesnog odbora,
6. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama i drugim pitanjima od značaja za područje mjesnog odbora.

 

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora održava sjednice u pravilu po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Vjeće mjesnog odbora saziva mjesni zbor građana:
- kada Općinsko vijeće ili Općinski načelnik zatraži mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine, kao i u drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom,
- kada to zatraži 1/3 odnosno 4(četiri) člana Vijeća mjesnog odbora,
- kada je mjesnom odboru dostavljena obavijest o javnoj raspravi prijedloga prostornih planova, u skladu sa posebnim propisima,
- kada je u tijeku javni uvid, odnosno javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata u prostoru , prema posebnim propisima,
- kada je u tijeku javna rasprava o drugim pojedinim pitanjima značajnim za područje mjesnog odbora.

 

Članak 80.

Djelatnosti programa rada mjesnog odbora financiraju se iz proračuna Općine sukladno planu razvoja i mogućnostima Općine, a mogu se financirati donacijama novčanih i materijalnih sredstava i dobrovoljnim radom.

 

Članak 81.

Općinsko vijeće osigurava prostor za rad mjesnih odbora.
Obavljanje upravnih i drugih poslova za potrebe rada mjesnog odbora osigurava se putem upravnog odjela Općine.

 

Članak 82.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog predstavničko tijelo može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Općine, druge opće akte, zakonske propise ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

Članak 83.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja dostaviti Načelniku opće akte koje donese Vijeće mjesnog odbora.
Ukoliko Načelnik utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, dužan je takve akte staviti van snage, poduzeti mjere za zaštitu zakonitosti i interesa Općine, te posebnim aktom zatražiti od Vijeća mjesnog odbora da u roku od 15 dana ispravi utvrđene nepravilnosti.
Ako Vijeće mjesnog odbora u određenom roku ne ispravi utvrđene nepravilnosti svojih akata, te ako učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove, Općinski načelnik će o tome izvijestiti Općinsko vijeće.

 

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 84.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 85.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine te većina vijeća mjesnih odbora.
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 86.

Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

 

Članak 87.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

 

Članak 88.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 89.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 90.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 91.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

 

Članak 92.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 20 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 93.

Građani imaju pravo neposredno predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 94.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 95.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće, u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine, donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, u skladu sa pozitivnim zakonskim pravnim propisima i na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 96.

Pojedinačni akt (ugovor) o kupnji, prodaji odnosno prometu nekretnina, o davanju u zakup ili drugom pravnom poslu glede nekretnina i pokretnina, priprema nadležno upravno tijelo Općine, a potpisuje ga Općinski načelnik, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

 

Članak 97.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga samostalno raspolaže.
Prihodi Općine su :
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkom porezu sa Republikom Hrvatskom,
- drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 98.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom
Proračun donosi Općinsko vijeće za narednu proračunsku godinu Općine u tekućoj godini u skladu s posebnim zakonom.
Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu.
Ako općinski načelnik ne predloži Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja u cijelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, primijeniti će se odredbe odgovarajućeg zakona.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine primijeniti će se odredbe odgovarajućeg zakona.

 

Članak 99.

Nakon isteka proračunske godine Općinsko vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, u rokovima i na način propisan posebnim zakonom, drugim propisima i općim aktima Općine.

 

Članak 100.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

IX. AKTI OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Članak 101.

Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, u svom samoupravnom djelokrugu, donosi Statut, odluke i druge opće akte u skladu sa Statutom (poslovnik, proračun, godišnji obračun proračuna, odluka o privremenom financiranju, odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje, zahvalnice), te daje vjerodostojna tumačenja Statuta i akata iz svog djelokruga.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 102.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke,pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje stupanje na snagu pojedinih akata i način njihovog objavljivanja.
Akt načelnika ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 103.

Radna tijela Općinskog vijeća donose preporuke, prijedloge, zaključke i rješenja.

 

Članak 104.

Akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik vijeća ili podpredsjednik, odnosno osoba koja je, u skladu s odredbama Statuta, predsjedavala sjednici Općinskog vijeća.

 

Članak 105.

Opći akt objavljuje se u “Službenim novinama Općine Brtonigla Verteneglio"
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave u službenim novinama. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 106.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom Statutom te nadzire zakonitost rada upravnog/ih tijela Općine koje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Članak 107.

Upravno/a tijela Općine osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća.

 

Članak 108.

Općinska upravna tijela, u izvršavanju općih akta donose pojedinačne upravne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na donošenje akta iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe odgovarajućih zakona.

 

Članak 109.

Protiv pojedinačnih akta općinskih tijela može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom upravnom tijelu, a protiv rješenja drugostupanjskog upravnog tijela može se pokrenuti upravni spor.

 

Članak 110.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave i središnje tijelo državne uprave, nadležno za lokalnu samoupravu.

 

Članak 111.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, o načinu i postupku donošenja tih akata utvrđuju se poslovnicima Općinskog vijeća i Načelnika.

 

Članak 112.

Općina, u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata Istarske županije, zakona i drugih propisa Republike Hrvatske, a koje je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka mogu u ime Općine podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, neposredno nadležnim tijelima ili posredno putem članova Skupštine Istarske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

Članak 113.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, o načinu i postupku donošenja te autentičnom tumačenju tih akata utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

 

X. JAVNOST RADA

Članak 114.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

 

Članak 115.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 116.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem, napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, te
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenim novinama Općine Brtonigla Verteneglio" i
- na službenim web stranicama Općine www.brtonigla-verteneglio.hr.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvješćivanjem i napisima u tisku, te drugim oblicima javnog priopćavanja, te
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenim novinama Općine Brtonigla Verteneglio" i
- na službenim web stranicama Općine www.brtonigla-verteneglio.hr.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvješćivanjem i napisima u tisku, te drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XI. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 117.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

Članak 118.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 119.

Riječi i pojmovi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni

 

Članak 120.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, neposredno se primjenjuju odgovarajući zakoni i drugi propisi.

 

Članak 121.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla Verteneglio", a isti će se objaviti i na službenim web stranicama Općine.

 

Članak 122.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09., 05/12., 03/13. i 8/13. pročišćeni tekst).

 

KLASA:010-01/18-10/01
URBROJ:2105/04-01/18-6
Brtonigla – Verteneglio, 09. veljače 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO
Predsjednik
Ezio Barnaba’, v.r.

Pročitano 220 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr