Zaštita osobnih podataka

Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Pravilnik kojim se uređuje obrada osobnih podataka koju obavlja Općina, a koji se odnose na ispitanika čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno kroz postupke koji se na osobnim podacima obavljaju, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, uništenje, ograničavanje, usklađivanje, prijenos, uporaba, izmjena, uvid ili profiliranje.
Općina Brtonigla-Verteneglio objavljuje Pravilnik kojim se uređuje način korištenja elektroničke pošte, mobitela, službenih telefona i drugih oblika komunikacije kod poslodavca, prava i ovlasti poslodavca u vezi korištenja elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije te prava i obveze radnika.
Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Općinski načelnik Općine Brtonigla- Verteneglio, dana 16. svibnja 2018. donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Cjeloviti tekst odluku nalazi se u privitku.
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Općina Brtonigla-Verteneglio (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt…

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr