Stampa questa pagina

Gazzetta ufficiale num.17/2017

(0 Voti)
10, Nov 2017
Letto 295 volte

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA
Broj: 17
Godina: 2017
Brtonigla, 08. studenog 2017. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za usluge izrade urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini
2. Odluka kojom se Trgovačkom društvu LEN – BEM trade d.o.o. odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/3 k.o. Brtonigla
3. Zaključak o raskidu Ugovora o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki-UPU 22
4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Nova Vas -Zapad
5. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture
6. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture
7. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture
8. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove kabelske niskonaponske mreže HEP-a
9. Odluka o sklapanju ugovora za nabavu programskih rješenja i dodatne usluge strukturiranja i prijenosa podataka
10. Odluka o financiranju besplatnog savjetovališta za građane Općine Brtonigla
11. Odluka kojom se Ugostiteljskom obrtu «ISTARSKA KONOBA» odobrava korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla
12. Odluka o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom
13. Odluka o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla za razdoblje 2018. i 2019. godine prikupljanjem ponuda
14. Odluka o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju ugovora o prodaji
15. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnih ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla
16. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene tržišne vrijednosti neizgrađenog građevinskog zemljišta
17. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.
18. Rješenje o imenovanju Komisije za stipendiranje
19. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad
20. Odluka o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla za razdoblje 2018. i 2019. godine
21. Zaključak o usvajanju Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini
22. Odluka o izdavanju suglasnosti za legalizaciju objekta


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 350-02/17-20/04
URBROJ: 2105/04-02/01-17-13
Brtonigla, 02. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), i članka 8., 13. i 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 6/17), a po razmatranju Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 350-02/17-20/24 URBROJ: 2105/04-04/02-17-12 od 02. listopada 2017. godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 02. listopada 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za usluge izrade
urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini

 

I.

U postupku jednostavne nabave za dodatne usluge izrade Izrada urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorini, odabrana je ponuda ponuditelja s najnižom cijenom i koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda (KLASA: 350-02/17-20/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-8 od 15. rujna 2017. godine) i to ponuda ponuditelja APE d.o.o., (OIB: 69581576028), sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 61, za cijenu od 102.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 127.500,00 kuna s PDV-om.

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Ova Odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), te čl. 6. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 03. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Trgovačkom društvu LEN – BEM trade d.o.o. sa sjedištem u Brtonigli, Glavna ulica 2, OIB: 56353577152 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobrava se korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/3 k.o. Brtonigla, površine 20,46 m² (dužina uz pročelje 7,87 m x 2,60 m, u naravi dio javne površine, na zapadnom dijelu Trga Mazzini, uz sjeverno pročelje zgrade sagrađene na k.č.br. 145 zgr. k.o. Brtonigla, sukladno skici koja čini sastavni dio ove odluke, sa svrhom postavljanja stalne ugostiteljske terase uz postojeći objekt na rok od 03.listopada 2017.godine do 30.rujna 2018. godine, bez provedbe javnog natječaja.

II.

Korisniku se javna površina iz toč. I. ove Odluke daje isključivo radi postavljanja stalne ugostiteljske terase u sklopu ugostiteljskog objekta u vlasništvu Korisnika, što podrazumijeva mogućnost postavljanja pokretnih naprava za obavljanje naprijed navedene djelatnosti i to stolova, stolica, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa, sukladno Odluci o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15).
Utvrđuje se da je Korisnik već postavio stalnu ugostiteljsku terasu na temelju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 372-03/16-30/18 URBROJ: 2105/04-04/02-16-5 od 30.rujna 2016.godine.
Korisnik ima obvezu koristiti javnu površinu iz ove Odluke sukladno njezinoj namjeni na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ovog Ugovora i Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15).

III.

Sukladno čl. 25. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16), utvrđuje se visina mjesečne zakupnine u iznosu od 511,50 kn, koja se plaća unaprijed za tekući mjesec najkasnije do 15. u mjesecu.

IV.

Korisnik ne može dati javnu površinu iz toč. I. ove Odluke u podzakup.

V.

Utvrđuje se da je Korisnik već nalazi u posjedu površine iz toč. I ove Odluke na temelju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 372-03/16-30/18 URBROJ: 2105/04-04/02-16-5 od 30.rujna 2016.godine.

VI.

Općina ne osigurava privremeno korištenje neophodnih komunalnih priključaka radi obavljanja djelatnosti (vodovod, odvod otpadnih voda, priključak za električnu energiju), već da je to dužan riješiti Korisnik o svom trošku.

VIII.

Korisnik će se Ugovorom obvezati da neće zauzimati javnu površinu iz toč. I. ovog Ugovora na način da time sprječava ili onemogućava korištenje susjednih objekta i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 1,6 m,
2. zauzimanje javne površine mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa,
3. zauzimanjem javne površine ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima, vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta,
4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina,
5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

IX.

Korisnik je dužan tijekom korištenja javne površine iz ove Odluke:

1.estetski oblikovati zakupljenu površinu,
2.osigurati zaštitu objekata ili ljudi od sunca, kiše ili nevremena u slučaju potrebe, te izvršiti to suncobranima ili kišobranima, tendama i šatorima u svijetlim bojama koje su prikladne za tu djelatnost,
3.na vidljivom i pogodnom mjestu istaknuti naziv trgovačkog društva odnosno obrta, te cjenik za proizvode i usluge koje nudi,
4.poštivati sanitarne standarde kod pripreme hrane.

X.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za izradu Ugovora o davanju na korištenje javne površine sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15), Odluci o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16) te odredbama ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Skica iz toč. I. ove Odluke neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/17-05/16
URBROJ: 2105/04-02/01-17-3
U Brtonigli, 03. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i, članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), Općinski načelnik dana 04.listopada 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Raskida se Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki-UPU 22, KLASA:350-02/17-20/15 URBROJ:2105/04-02/01-17-2 od 30. svibnja 2017. godine zaključen sa Izrađivačem NOVI URBANIZAM d.o.o. Pula, Budicinova 35, OIB: 05469002469, budući je na 03. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla, održanoj dana 13.rujna 2017. g donijeta Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki-UPU 22.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 350-02/17-20/15
URBROJ: 2105/04-02/01-17-3
Brtonigla, 04.listopada 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 350-02/15-20/25
URBROJ: 2105/04-02/01-17-63
Brtonigla, 04.listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne Novine“, br. 153/13), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 04. listopada 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja
Nova Vas -Zapad

 

I.

Na temelju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Plana te planskih rješenja koja su ugrađena u Plan temeljem pribavljenih mišljenja utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Nova Vas - Zapad.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), rješavajući po zahtjevu ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o. Zagreb kao opunomoćenika HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 05. listopada 2017. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK
o osnivanju prava služnosti

 

I.

Ovim Zaključkom odobrava se osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture – na teret k.č.br.1715/3 k.o. Nova Vas, opisana kao nerazvrstana cesta u vlasništvu Općine Brtonigla, u predjelu naselja Nova Vas, Donji Serbani, za korist Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (OIB:81793146560), i to 88 m iskopa površine, rov 0,4 m x 0,8 m, sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Korisnik prava služnosti polaganja vodova obvezan je platiti utvrđenu visinu jednokratne naknade za osnovanu služnost po m2 zauzetog dijela k.č.br. 1715/3 k.o. Nova Vas u iznosu od 1.760,00 kuna.

III.

Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: UP/363-02/17-03/09
URBROJ: 2105/04-02/01-17-05
Brtonigla, 05. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), rješavajući po zahtjevu ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o. Zagreb kao opunomoćenika HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 05. listopada 2017. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK
o osnivanju prava služnosti

 

I.

Ovim Zaključkom odobrava se osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture – na teret k.č.br. 519/3 k.o. Novigrad, opisana kao put u vlasništvu Općine Brtonigla, u predjelu naselja Karigador, za korist Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (OIB:81793146560), i to 13 m iskopa površine, rov 0,4 m x 0,8 m, sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Korisnik prava služnosti polaganja vodova obvezan je platiti utvrđenu visinu jednokratne naknade za osnovanu služnost po m2 zauzetog dijela k.č.br. 519/3 k.o. Novigrad u iznosu od 260,00 kuna.

III.

Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: UP/363-02/17-03/12
URBROJ: 2105/04-02/01-17-03
Brtonigla, 05. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13), rješavajući po zahtjevu ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o. Zagreb kao opunomoćenika HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 05. listopada 2017. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK
o osnivanju prava služnosti

 

I.

Ovim Zaključkom odobrava se osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture – na teret k.č.br. 1944/466 k.o. Brtonigla, opisana kao cesta u vlasništvu Općine Brtonigla, u predjelu naselja Karigador, za korist Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (OIB:81793146560), i to 10 m iskopa površine, rov 0,4 m x 0,8 m, sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Korisnik prava služnosti polaganja vodova obvezan je platiti utvrđenu visinu jednokratne naknade za osnovanu služnost po m2 zauzetog dijela k.č.br. 1944/466 k.o. Brtonigla u iznosu od 200,00 kuna.

III.

Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: UP/363-02/17-03/11
URBROJ: 2105/04-02/01-17-03
Brtonigla, 05. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst i 137/15), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 10.listopada 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I.

Ovim Zaključkom odobrava se osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove kabelske niskonaponske mreže HEP-a iz postojeće trafostanice TS 10(20)/0,4 kV KATUNARI, za potrebe napajanja električnom energijom stambenih objekata u dijelu naselja Gornji Katunari na:
- k.č.br. 2172/3 k.o. Brtonigla, opisana kao dvorište, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla;
- k.č.br. 2172/6 k.o. Brtonigla, opisana kao dvorište, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla;
- k.č.br. 2172/7 k.o. Brtonigla, opisana kao put, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla;
- k.č.br. 2172/8 k.o. Brtonigla, opisana kao put, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla;
- k.č.br. 2166/3 k.o. Brtonigla, opisana kao put, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla;
- k.č.br. 2167/3 k.o. Brtonigla, opisana kao put, upisana kao vlasništvo Općine Brtonigla.

Pravo služnosti osniva se u skladu sa situacijskim prikazom trase, koji predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Sukladno članku 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb kao ovlaštenik prava služnosti, ne plaća naknadu za osnovanu služnost.

III.

Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama iz točke I. ovog Zaključka na neograničeno razdoblje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-17/17-01/04
URBROJ: 2105/04-02/01-17-2
Brtonigla,10.listopada 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju čl. 12 Zakona o javnoj nabavi (NN – 120/16), čl. 39. i 48. st.4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o sklapanju ugovora za nabavu
programskih rješenja i dodatne usluge strukturiranja i prijenosa podataka

 

I.

Prihvaćaju se ponude trgovačkog društva PRORAČUNSKA INFORMATIKA ISTRA j.d.o.o., Rovinj, S.Schiavone 12, zaprimljene dana 19. rujna 2017. godine i to:
- Ponuda br.511700027 za nabavu programskog rješenja - registar nekretnina, za ponuđenu cijenu u iznosu od 24.987,50 kuna,
- Ponuda br. 511700028 za nabavu usluge strukturiranja i prijenosa podataka, za ponuđenu cijenu u iznosu od 9.687,50 kuna i
- Ponuda br. 511700102 za nabavu programskog rješenja – evidencija poljoprivrednog zemljišta, za ponuđenu cijenu u iznosu od 5.310,00 kuna.
Ponuditelj nije u sustavu PDV-a sukladno članku 90 st.1 i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16).
Sa navedenim ponuditeljem sklopit će se ugovor za isporuku programskih rješenja, radi detaljnijeg uređenja međusobnih prava i obveza iz ugovora.

II.

Sa navedenim ponuditeljem sklopit će se Dodatak 2.Ugovoru broj 14009 o licenciranju i održavanju informacijskog sustava „MunicipalSoft“ (KLASA:311-07/14-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-14-1 od 11.srpnja 2014.godine) radi ugovaranja usluge korisničke podrške otkupljenih programskih modula opisanih u toč. I ove Odluke.
Izračun mjesečne naknade temelji se na broju korisnika/obveznika evidentiranih u računovodstvenoj evidenciji Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla na da 01. listopada 2017.godine.
Mjesečna naknada za programsko rješenje - registar nekretnina iznosi 1.146,80 kn, dok mjesečna naknada za programsko rješenje - poljoprivredno zemljište iznosi 305,00 kn

III.

Naručitelj iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB: 81025770849.
Rok isporuke programskih rješenja te usluge strukturiranja i prijenosa podataka iz toč. I ove Odluke određuje se u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
Plaćanje programskih rješenja i usluge prijenosa podataka iz toč. I ove Odluke određuje se jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, dok će se mjesečna naknada održavanja otkupljenih programskih modula plaćati mjesečno po dostavljenim računima ponuditelja sukladno Dodatku 2. Ugovora broj 14009 o licenciranju i održavanju informacijskog sustava „MunicipalSoft“(KLASA:311-07/14-70/01 URBROJ:2105/04-04/01-14-1 od 11. srpnja 2014.godine).
Za plaćanje programskih rješenja iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, za kupnju programa PNN, poljoprivreda, GIS (proračunska stavka – račun 42621 pozicija 446), dok će se za mjesečnu isporuku i održavanje koristiti proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu za usluge ažuriranja računalnih baza (proračunska stavka – račun 32381 pozicija 419) te projekcijama Općinskog Proračuna za 2018. i 2019.godinu.

IV.

Za kontrolu i zaprimanje programskih rješenja i uslugu prijenosa podataka iz toč. I ove Odluke, prilikom koje će se utvrditi da li je isto izvršeno pravodobno na način i sukladno opisu iz ponuda br.511700027, br.511700028 i br.511700102 koje su zaprimljene dana 19. rujna 2017. godine, trgovačkog društva iz ove Odluke, zadužuje se Kristina Brljavac, referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.
Za praćenje realizacije ugovora iz toč. I ove Odluke zadužuje se Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, dok se za isplatu programskih rješenja i mjesečnih naknada zadužuje Dorijana Damjanić, referent za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 650-01/17-10/02
URBROJ: 2105/04-02/01-17-7
Brtonigla, 10. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Temeljem čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15) i čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 - proč.tekst), a povodom Zamolbe Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag, Patronažne službe Buje, zaprimljene 15. rujna 2017. Godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla, dana 12. listopada 2017. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU
o financiranju besplatnog savjetovališta za građane Općine Brtonigla

 

I.

Prihvaća se Zamolba Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag, Patronažne službe Buje, od 15. rujna 2017. godine, za organizaciju besplatnog savjetovališta za stanovnike sa prebivalištem na području Općine Brtonigla, jednom mjesečno.

II.

Općina Brtonigla prihvaća financiranje besplatnog savjetovališta za stanovnike sa prebivalištem na području Općine Brtonigla u dijelu koji se odnosi na snošenje troškova materijala za rad (alkohol, gaze, dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi, lanceta i sl.) u iznosu od najviše 100,00 kn mjesečno.
Financiranje iz ove Odluke trajati će do mogućnosti održavanja besplatnog savjetovališta od strane Patronažne službe u Bujama ili do otkaza financiranja od strane Općine Brtonigla.

III.

Sredstva za financiranje besplatnog savjetovališta iz ove Odluke osigurani su u Proračunu Općine Brtonigla za 2017. godinu, za preventivne zdravstvene akcije (račun 37211 pozicija 80, podpozicija 8).
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za planiranje financiranja besplatnog savjetovališta iz ove Odluke, u Socijalnom programu i u Proračunu Općine Brtonigla za naredne godine.

IV.

Radi uporabe prikladnog prostora za besplatno savjetovalište u Brtonigli, pozivaju se Istarski domova zdravlja, Ispostava Umag, Patronažna služba Buje, za dogovor o korištenju prostorija u ambulanti „ Prekali“ d.o.o. Umag, J. Rakovac 10, u Brtonigli.

V.

Zadužuju se Istarski domovi zdravlja, Ispostava Umag, Patronažna službe Buje, za podnošenje Općini Brtonigla godišnjeg izvješća o provedbi besplatnog savjetovališta za stanovnike sa područja Općine Brtonigla, najkasnije do 15. siječnja za prethodnu godinu, u kojem će se navesti datumi održavanja besplatnog savjetovališta, broj stanovnika koji su koristili besplatno savjetovalište i utrošeni materijal po mjesecima.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista se objavljuje u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 501-01/17-10/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-2
Brtonigla, 12. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), te čl. 6. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 16. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

I.

Deanu Šantiću iz Brtonigle, Trg Sv.Zenona 7, kao vlasnik obrta: Ugostiteljski obrt «ISTARSKA KONOBA», sa sjedištem u Brtonigli, Trg Sv. Zenona 7, OIB 03522995108, (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobrava se korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla, u Brtonigli, površine 68,00 m2 (dužine 11,70 m, širine 5,80 m2 na granici sa k.č.br. 2326/3 k.o. Brtonigla, te širine 6,50 m2 na granici uz parkirna mjesta), na sjevernom dijelu Trga Sv. Zenona, uz južno pročelje zgrada sagrađenih na k.č.br. 138/1 zgr. k.o. Brtonigla i k.č.br. 139/1 zgr. k.o. Brtonigla, sukladno skici koja čini sastavni dio ove odluke.
Korištenje javne površine iz prethodnog stavka daje se Korisniku sa svrhom postavljanja stalne ugostiteljske terase uz postojeći objekt od 01. studenoga 2017. godine do 31. listopada 2018. godine, bez provedbe javnog natječaja.

II.

Korisniku se javna površina iz toč. I. ove Odluke daje isključivo radi postavljanja stalne ugostiteljske terase u sklopu ugostiteljskog objekta u vlasništvu Korisnika, što podrazumijeva mogućnost postavljanja pokretnih naprava za obavljanje naprijed navedene djelatnosti i to stolova, stolica, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa, sukladno Odluci o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15).
Utvrđuje se da je Korisnik već postavio stalnu ugostiteljsku terasu na temelju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 363-03/16-30/05 URBROJ: 2105/04-04/02-2 od 31. listopada 2016.godine.
Korisnik ima obvezu koristiti javnu površinu iz čl. 1. ovog Ugovora sukladno njezinoj namjeni na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ovog Ugovora i Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15).

III.

Sukladno čl. 25. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16), utvrđuje se visina mjesečne zakupnine u iznosu od 1.700,00 kn, koja se plaća unaprijed za tekući mjesec najkasnije do 15. u mjesecu.

IV.

Korisnik ne može dati javnu površinu iz toč. I. ove Odluke u podzakup.

V.

Ugovorne strane utvrđuju da se Korisnik već nalazi u posjedu površine iz toč. I ove Odluke na temelju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 363-03/16-30/05 URBROJ: 2105/04-04/02-2 od 31. listopada 2016.godine.

VI.

Općina ne osigurava privremeno korištenje neophodnih komunalnih priključaka radi obavljanja djelatnosti (vodovod, odvod otpadnih voda, priključak za električnu energiju), već da je to dužan riješiti Korisnik o svom trošku.

VII.

Korisnik će se Ugovorom obvezati da neće zauzimati javnu površinu iz toč. I. ovog Ugovora na način da time sprječava ili onemogućava korištenje susjednih objekta i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m,
2. zauzimanje javne površine mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa,
3. zauzimanjem javne površine ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima,
vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta,
4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih
površina,
5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

VIII.

Korisnik je dužan tijekom korištenja javne površine iz ove Odluke:
1.estetski oblikovati zakupljenu površinu,
2.osigurati zaštitu objekata ili ljudi od sunca, kiše ili nevremena u slučaju potrebe, te izvršiti to suncobranima ili kišobranima, tendama i šatorima u svijetlim bojama koje su prikladne za tu djelatnost,
3.na vidljivom i pogodnom mjestu istaknuti naziv trgovačkog društva odnosno obrta, te cjenik za proizvode i usluge koje nudi,
4.poštivati sanitarne standarde kod pripreme hrane.

IX.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla za izradu Ugovora o davanju na korištenje javne površine sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 08/15), Odluci o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla“ broj 9/16) te odredbama ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Skica iz toč. I. ove Odluke neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-02/17-05/17
URBROJ: 2105/04-02/01-17-3
U Brtonigli, 16. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), čl. 39. i 48. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), te čl. 8., 10. st. 2., i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 16. listopada 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti
osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području
ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom

 

I.

Ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Brtonigla pristupa provedbi postupka povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom putem Ugovora, prikupljanjem ponuda i to dostavom poziva na dostavu ponude trojici ponuditelja, primjenjujući odredbe čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17).

II.

Procijenjena vrijednost komunalnih djelatnosti iz ove Odluke u jednoj proračunskoj godini iznosi 34.125,00 kuna bez PDV-a.
Opseg i vrsta obavljanja komunalnih djelatnosti djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom određeni su Troškovnikom koji čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Troškovnik).
Troškovnik komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izrađen sukladno Programu održavanja (Službene novine Općine Brtonigla broj 22/16).
Poslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom obuhvaćaju jedno radno područje i to cjelokupno područje Općine Brtonigle, sukladno Troškovniku.
Pružanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izvršavat će se za razdoblje od 01.12.2017. do 15.01.2019.godine. Montaža ukrasno dekorativne javne rasvjete na području Općine Brtonigla, prema Troškovniku i nalogu, mora se izvršiti najkasnije 01.12., a demontaža se mora izvršiti najkasnije u razdoblju od 07.01. do 10.01.
Općina Brtonigla u svojstvu Naručitelja izdavati će nalog odabranom Izvoditelju, ovisno o planu osvjetljavanja ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom i njenim financijskim mogućnostima, navodeći točno određenu vrstu i količinu radova prema Troškovniku.

III.

Plaćanje komunalnih djelatnostiiz ove Odluke vršiti će se virmanskim nalogom na temelju stvarno izvedenih radova u roku 30 (trideset) dana od zaprimanja računa, po izvršenju poslova iz ove Odluke.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih računa ne smiju prelaziti ugovoreni iznos.
Jamstvo za ispunjenje ugovora nije potrebno.

IV.

Ponuda sa svim prilozima podnosi se u uvezanom i zapečaćenom omotu neposredno u pisarnici Općine Brtonigla ili preporučenom poštom na: OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv.Zenona 1, 52474 BRTONIGLA, sa naznakom "NE OTVARAJ! – PONUDA ZA ILUMINACIJU“.
Rok za dostavu ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana primitka poziva za dostavu ponude.
Rok važenja ponude je 90 dana.

V.

Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće isprave:

- radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:
1. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda,
2. Potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak

- radi dokazivanja financijske sposobnosti:
1. Potvrda Porezne uprave kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio svoju obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana od dana dostave poziva za podnošenja ponude),
2. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 i sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost odnosno da mu račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude,
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla o podmirenim obvezama prema Općini Brtonigla po bilo kojoj osnovi,

- radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:
1. Popis značajnih ugovora o poslu iz poziva, izvršenim tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja radova i naziv druge ugovorne strane.
2. Najmanje 3 Potvrde 3 različitih ugovornih strana o uredno ispunjenim ugovorima, koja obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme trajanja ugovora. Ako je ponuditelj bio u nekom ugovornom odnosu sa Općinom Brtonigla radi nabave roba, radova ili usluga, ponuditelj je obavezan pribaviti i dostaviti Potvrdu Općine Brtonigla o uredno ispunjavanju ugovornih obaveza, sa istim sadržajem kao za prethodno navedenu Potvrdu.
3. Izjava o broju zaposlenih osoba prema kvalifikaciji kao dokaz o broju zaposlenih osoba te preslika uvjerenja o
4. Reference za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struka djelatnika, dosadašnji poslovi,) te raspoloživa sredstva (oprema) nužna za obavljanje djelatnosti sa (neovjerenim) preslikama knjižice vozila ili opreme kao dokaz o starosti sredstava nužnih za obavljanje djelatnosti

- ostalo
1. Izjava o nepromjenjivosti cijena iz ponude
2. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za prikupljanje ponuda

Ukoliko pojedine poslove za ponuditelja obavlja druga pravna ili fizička osoba, ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o ugovornim odnosima sa podizvoditeljem, te sve potrebne dokaze koji se odnose na dokazivanje da je podizvoditelj sposoban i ovlašten obavljati te poslove.
Sve isprave iz ove točke, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, a Općina Brtonigla si zadržava pravo da od najpovoljnijeg ponuditelja prije sklapanja ugovora zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih isprava. Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete određene u ovom postupku nabave. Ako je ponuditelj u ponudi već dostavio dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

VI.

Mjerila za ocjenjivanje i usporedbu ponuda:
1. najniža ponuđena cijena
2. udovoljavanje svim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko se zbog jednakih cijena ne može odrediti najpovoljniji ponuditelj, kao najpovoljniji ponuditelj smatrat će se onaj za kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

VII.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Marica Garić, pročelnica, Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove i Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda, zadužuju se provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sukladno odredbama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17)
Službenici iz prethodnog stavka ove točke, provest će otvaranje pristigle ponude na sjednici koja će se održati 03. studenoga 2017.godine u 9.00 sati, u sjedištu Općine Brtonigla.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Admir Martinović Referent za vođenje investicije i pripremu EU projekata zadužuje se za izradu troškovnika za poziv iz komunalne djelatnosti iz ove Odluke i praćenja izvršenja Ugovora ovih komunalnih djelatnosti.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.

VIII.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX.

Općinski načelnik donosi prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova te istu upućuje Općinskom vijeću Općine Brtonigla na nadležno postupanje.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova iz ove Odluke.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda.
Protiv navedene odluke Općinskog Vijeća žalba nije dopuštena sukladno članku 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru Općinskog vijeća.

X.

Poziv na dostavu ponude iz ove Odluke dostaviti će se:
- Brolex d.o.o., Momjanska ulica 2, 52460 Buje
- Noxa d.o.o., Gradska vrata 2, 52466 Novigrad
- U.K. d.o.o., Rožac 1 A, 52470 Umag

XII.

Utvrđuje se teskt Poziva za prikupljanje ponuda radi povjeravanja komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom, prema prijedlogu poziva KLASA: 363-01/17-10/13 URBROJ: 2105/04-02/01-17-2, koji čini sastavni dio ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-01/17-10/13
URBROJ: 2105/04-02/01-17-2
Brtonigla, 16. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), čl. 39. i 48. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), te čl. 8., 10. st. 1., i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 19. listopada 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti
deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla
za razdoblje 2018. i 2019. godine prikupljanjem ponuda

 

I.

Primjenjujući odredbe čl. 10. st. 1. i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla ovom Odlukom pristupa provedbi postupka povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla za razdoblje 2018. i 2019. godine putem Ugovora, prikupljanjem ponuda i to dostavom poziva za dostavu ponude dosadašnjem izvoditeljem.

II.

Procijenjena vrijednost komunalnih djelatnosti iz ove Odluke u jednoj proračunskoj godini iznosi 19.920,00 kuna bez PDV-a.
Poslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije obuhvaćaju jedno radno područje koje obuhvaća cjelokupno područje Općine Brtonigle, sukladno troškovniku koji će biti sastavni dio ove Odluke.
Pružanje komunalnih djelatnosti iz toč.I ove Odluke izvršavat će se za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2019.godine.
Poslovi za obavljanje komunalnih djelatnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije smatraju se poslovi larvicidnog tretiranja medija pogodnih za razvoj komaraca (otvorene stajaće vode) na cjelokupnom području Općine, dezinsekcije javnih površina noćnim zamagljivanjem u ljetnom razdoblju na području Općine, sistemske preventivne deratizacije javnih površina te neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca i ostalih životinja na području naselja općine, na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom za izradu ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora.
Opseg i vrsta obavljanja komunalnih djelatnosti djelatnosti iz ove Odluke utvrđeni su Troškovnikom koji čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Troškovnik).
Troškovnik komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izrađen sukladno prijedlogu mjera dosadašnjeg izvoditelja tih djelatnosti PESTIC d.o.o. Kraljevica, Banj 27, od 13. listopada 2017. godine.

III.

Plaćanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke vršiti će se virmanskim nalogom na temelju stvarno izvedenih usluga u roku 30 (trideset) dana od zaprimanja računa, po izvršenju poslova iz ove Odluke.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih računa ne smiju prelaziti ugovoreni iznos.
Jamstvo za ispunjenje ugovora nije potrebno.

IV.

Ponuda sa svim prilozima podnosi se u uvezanom i zapečaćenom omotu neposredno u pisarnici Općine Brtonigla ili preporučenom poštom na: OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv.Zenona 1, 52474 BRTONIGLA, sa naznakom "NE OTVARAJ! – PONUDA ZA DDD“.
Rok za dostavu ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana primitka poziva za dostavu ponude.
Rok važenja ponude je 90 dana.

V.

Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće isprave:
- radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:
3. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda,
4. Potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak i
5. Rješenje Ministarstva zdravlja za obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

- radi dokazivanja financijske sposobnosti:
5. Potvrda Porezne uprave kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio svoju obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana od dana dostave poziva za podnošenja ponude), .
6. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 i sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost odnosno da mu račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude,
7. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla o podmirenim obvezama prema Općini Brtonigla po bilo kojoj osnovi,

- radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:
1. Popis značajnih ugovora o poslu iz poziva izvršenim tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja radova i naziv druge ugovorne strane.
2. Najmanje 3 Potvrde 3 različitih ugovornih strana o uredno ispunjenim ugovorima, koja obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme trajanja ugovora. Ako je ponuditelj bio u nekom ugovornom odnosu sa Općinom Brtonigla radi nabave roba, radova ili usluga, u proteklih 5 godina, ponuditelj je obavezan pribaviti i dostaviti Potvrdu

Općine Brtonigla o uredno ispunjavanju ugovornih obaveza, sa istim sadržajem kao za prethodno navedenu Potvrdu.
3. Izjava o broju zaposlenih osoba prema kvalifikaciji kao dokaz o broju zaposlenih osoba,
4. Reference za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struka djelatnika, dosadašnji poslovi,) te raspoloživa sredstva (oprema) nužna za obavljanje djelatnosti sa (neovjerenim) preslikama knjižice vozila ili opreme kao dokaz o starosti sredstava nužnih za obavljanje djelatnosti

- ostalo
3. Izjava o nepromjenjivosti cijena
4. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za prikupljanje ponuda

Ukoliko pojedine poslove za ponuditelja obavlja druga pravna ili fizička osoba, ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o ugovornim odnosima sa podizvoditeljem, te sve potrebne dokaze koji se odnose na dokazivanje da je podizvoditelj sposoban i ovlašten obavljati te poslove.
Sve isprave iz ove točke, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, a Općina Brtonigla si zadržava pravo da od najpovoljnijeg ponuditelja prije sklapanja ugovora zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih isprava. Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete određene u ovom postupku nabave. Ako je ponuditelj u ponudi već dostavio dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

VI.

Mjerila za ocjenjivanje i usporedbu ponuda:
3. najniža ponuđena cijena
4. udovoljavanje svim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko se zbog jednakih cijena ne može odrediti najpovoljniji ponuditelj, kao najpovoljniji ponuditelj smatrat će se onaj za kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

VII.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Marica Garić, pročelnica, Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove i Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda, zadužuju se provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sukladno odredbama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17).
Službenici iz prethodnog stavka ove točke, provest će otvaranje pristigle ponude na sjednici koja će se održati 09. studenoga 2017.godine, u 9.00 sati, u sjedištu Općine Brtonigla.
Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela zadužuje se za praćenje izvršenja Ugovora ovih komunalnih djelatnosti.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.

VIII.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX.

Općinski načelnik donosi prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te istu upućuje Općinskom vijeću Općine Brtonigla na nadležno postupanje.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova iz ove Odluke.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda.
Protiv navedene odluke Općinskog Vijeća žalba nije dopuštena sukladno članku 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru Općinskog vijeća.

X.

Utvrđuje se teskt Poziva za prikupljanje ponuda radi obavljanja deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Brtonigla za razdoblje 2018. i 2019. godine, prema prijedlogu poziva KLASA: 322-01/17-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3, koji čini sastavni dio ove Odluke, a neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 322-01/17-10/02
URBROJ: 2105/04-02/01-17-3
Brtonigla, 19. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju stavka čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN-91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , čl.39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13-proč.tekst i 137/15), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 03/13 i 08/13 – proč. tekst), Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 05/11 i 03/13), a po provedbi Natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-10 od 28. rujna 2017. godine) Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću:

 

ODLUKU
o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova
i o sklapanju ugovora o prodaji

 

I.

Prihvaća se zahtjev za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla pristigle na Natječaj za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima i sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-10 od 28. rujna 2017. godine) koji je objavljen dana 06. listopada 2017.godine na oglasnim pločama u sjedištu Općine Brtonigle, u dnevnom listu «Glas Istre» te službenim stranicama i to potpuni pristigli zahtjev:

1. Elvisa Sterleta iz Brtonigle, St.Druškovići 20, za kupnju k.č.br.319 zgr. k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1851, kao štala, površine 52 m² i k.č.br.2252/4 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1853, kao neplodno, površine 486 m² za utvrđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 7.470,75 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

II.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i najpovoljniji ponuditelj iz ove Odluke, u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla.

III.

Poništava se Natječaj za kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 28. rujna 2017. godine u dijelu koji se odnosi na nekretninu izloženu u navedenom natječaju i označenu kao 549/880 suvlasničkog dijela k.č.br.2055 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.2356, kao vrt, bez upisane površine.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla ponovno raspisivanje natječaja za predmetnu nekretninu sukladno uvjetima Odluke raspisivanju natječaja za kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-9 od 14. rujna 2017. godine .

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/14-50/11
URBROJ: 2105/04-02/01-17-14
Brtonigla, 19. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


Na temelju stavka čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN-91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , čl.39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13-proč.tekst i 137/15), čl.38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 03/13 i 08/13 – proč. tekst), Odluke o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima (Službene novine Općine Brtonigla 25/09, 05/11 i 03/13), a po provedbi Natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-10 od 28. rujna 2017. godine) i Odluke o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju ugovora o prodaji (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-14 od 19. listopada 2017. godine) Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o odobravanju zahtjeva za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta
za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća

 

I.

Općinski načelnik Općine Brtonigla odobrava pravodobni i potpuni zahtjev za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla pristigle na Natječaj za kupnju stanova, neizgrađenog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnim uvjetima i sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla (KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-01-17-10 od 28. rujna 2017. godine) objavljenog dana 06. listopada 2017.godine na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Brtonigle, službenim stranicama te na oglasnim pločama u naseljima Općine Brtonigla i u dnevnom listu «Glas Istre» i to zahtjev:

1. Elvisa Sterleta iz Brtonigle, St.Druškovići 20, za kupnju k.č.br.319 zgr. k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1851, kao štala, površine 52 m² i k.č.br.2252/4 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1853, kao neplodno, površine 486 m² za utvrđenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 7.470,75 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

II.

Na temelju ovoga Zaključka Općinski načelnik i najpovoljniji ponuditelj u roku 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla.

III.

Poništava se Natječaj za kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-10 od 28. rujna 2017. godine u dijelu koji se odnosi na nekretninu izloženu u navedenom natječaju i označenu kao 549/880 suvlasničkog dijela k.č.br.2055 k.o. Brtonigla upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.2356, kao vrt, bez upisane površine.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općina Brtonigla ponovno raspisivanje natječaja za predmetnu nekretninu sukladno uvjetima Odluke raspisivanju natječaja za kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima KLASA: 944-05/17-50/11 URBROJ: 2105/04-02/01-17-9 od 14. rujna 2017. godine .

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.


KLASA: 944-05/17-50/11
URBROJ: 2105/04-02/01-17-15
Brtonigla, 19. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


Na temelju čl. 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN-91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.25/09, 03/13, 15/13 i 01/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeću:

 

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnih ugovora za nekretnine
u vlasništvu Općine Brtonigla

 

I.

Prihvaćaju se najpovoljnije ponude za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla pristigle na Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla KLASA: 944-05/17-50/06 URBROJ: 2105/04-02/01-17-19 od 19. rujna 2017. godine, koji je objavljen 06. listopada 2017. godine na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Brtonigle te obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom listu «Glas Istre» i to ponuda:

1. Zorana Batrneka iz Brtonigle, Ul.Mira 14, za kupnju:
- 1/3 suvlasničkog dijela k.č.br. 704 k.o. Brtonigla, upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1172, kao vrt, bez upisane površine za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 4.427,00 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja te za kupnju

- k.č.br. 430/3 zgr. k.o. Brtonigla, upisane pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.1842, kao dvorište, površine 13 m², za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.278,00 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

2. Marina Cecca iz Nove Vasi, Nova Vas 22, za kupnju:
- k.č.br.618/2 k.o. Nova Vas upisana pri Općinskom sudu u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie u z.k.ul.990, kao oranica, površine 122 m², za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 4.600,00 Eur u kunama prema srednjem tečaju HNB na

II.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik i najpovoljniji ponuditelji iz prethodne točke ove Odluke, u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objavit u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 944-05/17-50/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-24
Brtonigla, 20. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 proč.tekst), i članka 4. st. 5 i čl. 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 6/17), a po razmatranju ponude Lemex d.o.o. Umag, M.V. Ilirika 6, broj P 58/2017 od 23. listopada 2017. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 23. listopada 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene tržišne vrijednosti
neizgrađenog građevinskog zemljišta

 

I.

Prihvaća se ponuda Lemex d.o.o. iz Umaga, M. V. Ilirika 6, broj P58/2016, od 23. listopada 2017. godine, za nabavu usluge izrade procjene tržišne vrijednosti neizgrađenog građevinskog zemljišta i to 188 m2 (dio) k.č.br. 598/3 k.o. Brtonigla, 23 m2 (dio) k.č.br. 598/5 k.o. Brtonigla, 274 m2 (dio) k.č.br. 598/7 k.o. Brtonigla, 3 m2 (dio) k.č.br. 599 k.o. Brtonigla, 91 m2 (dio) k.č.br. 36/1 zgr. k.o. Brtonigla i 58 m2 (dio) k.č.br. 598/2 k.o. Brtonigla, za ponuđenu cijenu u iznosu od 1.000,00 kuna (bez PDV-a).
Sa navedenim ponuditeljem pristupa se izravnom ugovaranju sukladno prethodnom stavku ove točke.

II.

Naručitelj robe iz toč.I ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, oib 81025770849.
Rok izrade i dostave procjene iz toč. I ove Odluke je 5 dana od dana primitka narudžbenice.
Plaćanje ugovorene nabave izvršiti će se u roku od 30 dana od dana uredno izvršene usluge i predanog računa.
Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2017. godinu, za izdatke za procjene nekretnina (proračunska stavka – račun 41261 pozicija 51/70).

III.

Za kontrolu i zaprimanje isporučene usluge, prilikom koje će se utvrditi da li je usluga izvršena pravodobno na način i sukladno opisu iz ugovora zadužuje se Morena Brečević Štifanić, Viši referent za opće poslove i mjesnu samoupravu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 340-03/17-30/06
URBROJ: 2105/04-02/01-17-17
Brtonigla, 23. listopada 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


Na temelju članka 44. st.1. i članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. Statuta Općine Brtonigla Statuta Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/2009, 5/2012, 3/2013 i 8/2013 – proč.tekst), čl. 5. i 10. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016), a povodom Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2016.godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od prosinca 2016.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 24. listopada 2017.godine, donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku godinu 2017./2018.

 

I.

Općina Brtonigla raspisuje natječaj za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2017./2018.

II.

Na stipendiju iz ovog Natječaja imaju pravo svi studenti koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Općine Brtonigla, a koji po prvi puta redovno upisuju tekuću godinu studija nekog visokog učilišta, te ako ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i Natječaja koji će se raspisati na temelju ove odluke.

III.

Stipendija iz ove Odluke odobrava se za akademsku godinu 2017./2018., a isplatiti će se studentima mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, u razdoblju od 1. listopada do 31. srpnja.

IV.

Općina Brtonigla dodjeljuje stipendije kojima se stipendiraju studenti koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i natječaja koji će se raspisati na temelju ove odluke, na sljedeći način i sa sljedećim iznosima:
- svi studenti koji ispunjavaju natječajne uvjete, stipendirati će se sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn,
- svi studenti koji su upisani na redovan glazbeni studij, studij glazbene pedagogije, medicine, matematike (nastavnički smjer), informatike (nastavnički smjer), fizike (nastavnički smjer), biologije (nastavnički smjer), građevinarstva, arhitekture, prava, upravnog prava, agronomije, novinarstva, povijest umjetnosti, bibliotekarstva, komunikologije, kulturologije ili turizma, stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 300,00 kn,
- svi studenti koji su tijekom prošle akademske godine ostvarili po svim položenim ispitima prosječan vrlo dobar ili izvrstan uspjeh (za studente upisane na fakultetima izvan Hrvatske procijeniti će se takav uspjeh u skladu sa sustavom ocjena iz te zemlje, npr. za talijanske fakultete najniži prosječan uspjeh za ostvarivanje prava na predmetni dodatni iznos su ocjene od 26 – 30), stipendirati će se sa dodatnim pojedinačnim mjesečnim iznosom od 200,00 kn.

V.

Prihvaća se i utvrđuje tekst Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. prema prijedlogu KLASA: 604-02/17-20/01 URBROJ: 2105/04-02/01-17-1.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 604-02/17-20/01
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 24. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 604-01/17-10/02
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 24. listopada 2017. godine

 

Temeljem članka 7. Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 3/13 i 8/13 – proč.tekst), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 24. listopada 2017. godine, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za stipendiranje

 

I. - Imenuje se Komisija za stipendiranje, u slijedećem sastavu:

- Marica Garić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla,
- Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla
- Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla

II. – Za predsjednicu Komisije iz toč. I ovog Rješenja imenuje se Marica Garić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla.

III. - Komisija iz toč. I ovog Rješenja ovlašćuje se i zadužuje za provedbu natječajnog postupka i drugih poslova vezanih za dodjelu stipendija sukladno odredbama Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Brtonigla ("Službene novine Općine Brtonigla“ br. 16/2016).

IV. – Komisija iz toč. I ovog Rješenja imenuje se na rok od 4 godine.

VI. - Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine Brtonigla.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO COMUNALE
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 350-02/15-20/25
URBROJ: 2105/04-02/01-17-66
Brtonigla, 24.listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne Novine“, br. 153/13, 65/17), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla (“Službene novine Općine Brtonigla” broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, dana 24. listopada 2017. godine, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja
Nova Vas - Zapad

 

I.

Na temelju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Plana, Nacrta konačnog prijedloga plana te planskih rješenja koja su ugrađena u Plan temeljem pribavljenih mišljenja utvrđuje se Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad.

II.

Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Nova Vas – Zapad upućuje se Općinskom vijeću Općine Brtonigla na donošenje sukladno članku 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne Novine“, br. 153/13, 65/17).

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla da sukladno članku 106. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne Novine“, br. 153/13, 65/17), prije upućivanja Konačnog prijedloga plana Općinskom vijeću na donošenje, dostavi svim sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), čl. 39. i 48. st. 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 52 Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), te čl. 8., 10. st. 2., i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 26. listopada 2017.godine, donosi sljedeću

 

ODLUKU
o pokretanju postupka za povjeravanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla za razdoblje 2018. i 2019. godine

 

I.

Primjenjujući odredbe čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 1., 3., 4. i 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17), ovom Odlukom Općinski načelnik Općine Brtonigla pristupa provedbi postupka povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla putem Ugovora, prikupljanjem ponuda i to dostavom poziva za dostavu ponude trojici ponuditelja.

II.

Procijenjena vrijednost komunalnih djelatnosti iz ove Odluke u jednoj proračunskoj godini iznosi 39.625,00 kuna bez PDV-a, prema vrijednosti iz Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Brtonigla KLASA: 362-01/15-10/03 URBROJ: 2105/04-04/02-15-13 od 14.prosinca 2015.godine.
Opseg i vrsta obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete obuhvaćaju jedno radno područje koje obuhvaća cjelokupno područje Općine Brtonigle, određeni su Troškovnikom koji čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Troškovnik).
Troškovnik komunalnih djelatnosti iz ove Odluke izrađen je sukladno troškovniku iz postupka povjeravanja ovih komunalnih djlatnosti u 2016. i 2017. godini KLASA: 362-01/15-10/03.
Pružanje komunalnih djelatnosti iz toč.I ove Odluke izvršavat će se za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2019.godine.
Zbog prirode komunalnih djelatnosti iz ove Odluke, na temelju Ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete, koji će se sklopiti na temelju odluke o odabiru Općinskog vijeća Općine Brtonigla, Općina Brtonigla u svojstvu Naručitelja izdavati će narudžbenice odabranom Izvoditelju, ovisno o potrebi za ugovorenim radovima, navodeći točno određenu vrstu i količinu radova prema troškovniku koji je činio sastavni dio Poziva za prikupljanje ponuda.

Rok za izvođenje ugovorenih komunalnih poslova iz ove Odluke je 7 dana od primitka Narudžbenice.

III.

Plaćanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke vršiti će se virmanskim nalogom na temelju stvarno izvedenih radova u roku 30 (trideset) dana od zaprimanja računa, po izvršenju poslova iz ove Odluke.
Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih računa ne smiju prelaziti ugovoreni iznos.
Odabrani ponuditelj je dužan prilikom potpisa Ugovora, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ponuditelja, ovjerene kod javnog bilježnika, na iznos 10.000,00 kn, s rokom valjanosti 30 dana nakon izvršenja ugovorenih obveza.

IV.

Ponuda sa svim prilozima podnosi se u uvezanom i zapečaćenom omotu neposredno u pisarnici Općine Brtonigla ili preporučenom poštom na: OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv.Zenona 1, 52474 BRTONIGLA, sa naznakom " ne otvaraj! – ponuda za ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ".
Rok za dostavu ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana primitka poziva za dostavu ponude.
Rok važenja ponude je 90 dana.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

V.

Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće isprave:
- radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:
6. Isprava o upisu u poslovni, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda,
7. Potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni odnosno kazneni postupak

- radi dokazivanja financijske sposobnosti:
3. Potvrda Porezne uprave kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio svoju obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana od dana dostave poziva za podnošenja ponude),
4. Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih institucija (BON 2, odnosno SOL 2 i sl.) kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost odnosno da mu račun nije bio u blokadi više od 15 dana u proteklih 6 mjeseci do isteka roka za dostavu ponude,
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla o podmirenim obvezama prema Općini Brtonigla po bilo kojoj osnovi,

- radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:
8. Popis značajnih ugovora o poslu iz poziva, izvršenim tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja radova i naziv druge ugovorne strane.
9. Najmanje 3 Potvrde 3 različitih ugovornih strana o uredno ispunjenim ugovorima, koja obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme trajanja ugovora. Ako je ponuditelj bio u nekom ugovornom odnosu sa Općinom Brtonigla radi nabave roba, radova ili usluga, ponuditelj je obavezan pribaviti i dostaviti Potvrdu Općine Brtonigla o uredno ispunjavanju ugovornih obaveza, sa istim sadržajem kao za prethodno navedenu Potvrdu.
10. Izjava o broju zaposlenih osoba prema kvalifikaciji kao dokaz o broju zaposlenih osoba te preslika uvjerenja o osposobljavanju
11. Reference za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struka djelatnika, dosadašnji poslovi,) te raspoloživa sredstva (oprema) nužna za obavljanje djelatnosti sa (neovjerenim) preslikama knjižice vozila ili opreme kao dokaz o starosti sredstava nužnih za obavljanje djelatnosti

- ostalo
5. Izjava o nepromjenjivosti cijena iz ponude
6. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za prikupljanje ponuda

Ukoliko pojedine poslove za ponuditelja obavlja druga pravna ili fizička osoba, ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o ugovornim odnosima sa podizvoditeljem, te sve potrebne dokaze koji se odnose na dokazivanje da je podizvoditelj sposoban i ovlašten obavljati te poslove.
Sve isprave iz ove točke, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici, a Općina Brtonigla si zadržava pravo da od najpovoljnijeg ponuditelja prije sklapanja ugovora zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika tih isprava. Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete određene u ovom postupku nabave. Ako je ponuditelj u ponudi već dostavio dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

VI.

Mjerila za ocjenjivanje i usporedbu ponuda:
5. najniža ponuđena cijena
6. udovoljavanje svim uvjetima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko se zbog jednakih cijena ne može odrediti najpovoljniji ponuditelj, kao najpovoljniji ponuditelj smatrat će se onaj za kojega se ocijeni da ima povoljniju kadrovsku i tehničku opremljenost.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

VII.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Marica Garić, pročelnica, Morena Brečević Štifanić, Samostalni upravni referent za pravne poslove i Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda, zadužuju se provedbu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke sukladno odredbama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 15/13 i 2/17)
Službenici iz prethodnog stavka ove točke, provest će otvaranje pristigle ponude na sjednici koja će se održati 20. studenoga 2017.godine u 9.00 sati, u sjedištu Općine Brtonigla.
Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Admir Martinović Referent za vođenje investicije i pripremu EU projekata zadužuje se za izradu troškovnika za poziv iz komunalne djelatnosti iz ove Odluke i praćenja izvršenja Ugovora ovih komunalnih djelatnosti.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.

VIII.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX.

Općinski načelnik donosi prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te istu upućuje Općinskom vijeću Općine Brtonigla na nadležno postupanje.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova iz ove Odluke.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv za prikupljanje ponuda.
Protiv navedene odluke Općinskog Vijeća žalba nije dopuštena sukladno članku 15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN –36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).
Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru Općinskog vijeća.

X.

Poziv na dostavu ponude iz ove Odluke dostaviti će se:
- Brolex d.o.o., Momjanska ulica 2, 52460 Buje
- Noxa d.o.o., Gradska vrata 2, 52466 Novigrad
- U.K. d.o.o., Rožac 1 A, 52470 Umag

XII.

Utvrđuje se teskt Poziva za prikupljanje ponuda radi povjeravanja komunalnih djelatnosti osvjetljavanja sjedišta Općine Brtonigla i naselja na njenom području ukrasnom dekorativnom javnom rasvjetom, prema prijedlogu poziva KLASA: 363-01/17-10/14 URBROJ: 2105/04-02/01-17-1, koji čini sastavni dio ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

KLASA: 363-01/17-10/14
URBROJ: 2105/04-02/01-17-1
Brtonigla, 26. listopada 2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 421-03/17-30/02
URBROJ:2105/04-02/01-17-4
Brtonigla, 27. listopada 2017.godine

 

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj: 12/15) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 25/09, 5/12, 03/13 i 08/13), načelnik Općine Brtonigla, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za
financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini
(Službene novine Općine Brtonigla broj 3/17)

 

I.

Ovim Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini (Službene novine Općine Brtonigla broj 3/17), mijenja se Tablični prikaz navedenog Godišnjeg plana, na način da se iz tabličnog prikaza briše javni poziv pod red. br. 4. i javni natječaj pod red. br. 5.

II.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla da po usvajanju Proračuna Općine Brtonigla za 2018. godine, u roku i u skladu sa odredbama čl. 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), izradi i dostavi prijedlog Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva / natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2018. godini, Općinskom načelniku radi njegovog donošenja te da se istim planom predvidi raspisivanje javnog poziva odnosno natječaj za institucionalnu potporu udrugama za nacionalne manjine i za udruge u sportu.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.
Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva /natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla u 2017. godini dostavlja se Uredu za udruge.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA
Paolo Klarić dipl. oec. v.r.


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA
ZA FINACNIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA
ZA 2017. GODINU

Red. br.

Naziv

upravnog odjela

Naziv natječaja i područje Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Iznos financijske podrške (od – do  u kn) Rok za raspisivanje natječaja

Rok za zaključivanje ugovora

Trajanje podrške

1. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede (lovačka, gljivarska društva, udruge za ekološku proizvodnju i druge poljoprivredne udruge)  20.000,00 3 1.000,00 – 8.000,00 Veljača 2017.  

Travanj 2017.

Najkasnije do

31.12.2017.

2. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za  sufinanciranje  projekata u području obrazovanja 1.000,00 2 500,00 – 1.000,00 Veljača 2017.   

Travanj 2017.

Najkasnije do

31.12.2017.

3. Jedinstveni upravni odjel Natječaj za sufinanciranje projekata u području socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba 3.000,00   3 500,00 – 1.000,00 Veljača 2017.   

Travanj 2017.

Najkasnije do

31.12.2017.


REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.brtonigla-verteneglio.hr

 

KLASA: 350-01/17-10/54
URBROJ: 2105/04-02/01-17-03
Brtonigla, 30. listopada 2017. godine


Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), rješavajući po zahtjevu Franko Persel, Ulica Mira 1, Brtonigla, zastupanog po punomoćniku Marijan Farkaš, J.Rakovca 5, Umag, načelnik Općine Brtonigla dana 30.listopada 2017. godine, donosi sljedeću

 

O D L U K U
o izdavanju suglasnosti za legalizaciju objekta

 

I.

Izdaje se suglasnost Franku Persel, Ulica Mira 1, Brtonigla, zastupanog po punomoćniku Marijan Farkaš, J.Rakovca 5, Umag za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/2012, 143/2013, 65/2017) i to na k.č.br. 2326/17 k.o. Brtonigla, koja u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu kojom upravlja Općina Brtonigla.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

 

Načelnik Općine Brtonigla
Paolo Klarić dipl.oec. v.r.