Odaberite svoj jezik

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 80/2023) te se u nastavku dostavlja pregled mjera sprječavanja širenja afričke svinjske kuge koje su relevantne za naše područje.

V. DODATNE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE U OSTALOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 7.

(1) Meso, proizvodi od mesa i ovitci zatečeni na području Republike Hrvatske izvan zone ograničenja, koji potječu od svinja držanih ili zaklanih u zonama ograničenja nakon 1. svibnja 2023., a koji nisu podvrgnuti postupku prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687, moraju biti neškodljivo uklonjeni kao materijal kategorije 2 u objektu za preradu materijala kategorije 1.

(2) Zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ili čvrstom zidanom ogradom koji je kao takav registriran sukladno članku 51. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22) i ako je takvo držanje odobreno od strane nadležnih inspektora Državnog inspektorata nadzorom kojim je utvrđeno da se na predmetnom objektu, ovisno o broju držanih svinja, primjenjuju sve propisane mjere biosigurnosti i da ograda odgovara propisanim uvjetima te da je postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor.

(3) Subjekti moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 2. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor.

(4) Subjekti moraju osigurati da se svinje na svim objektima drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt držanih svinja s divljim životinjama te drugim životinjama koje ne potječu s vlastitog objekta.

(5) Naređuje se prijava veterinaru bez odgađanja:
a. svih svinja koje pokazuju znakove bolesti
b. svakog pobačaja
c. svih uginulih domaćih svinja
d. svih nađenih lešina svinja divljih,
u svrhu uzorkovanja te pretraživanja uzoraka sukladno Programu nadziranja afričke svinjske kuge donesenim u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja.

(6) Subjekti su dužni osigurati potpunu i kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih Naredbom donesenom u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja te provedbu dodatnih preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u objekte u kojima se drže svinje.

(7) Subjekti moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

(8) Zabranjeno je premještanje živih divljih svinja.

(9) Lovoovlaštenici i šumoposjednici, dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata pojavu svinja koje fenotipski odgovaraju domaćim svinjama izvan registriranih objekata, u svrhu njihovog odstrela.

(10) Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje svinja divljih, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim svinjama divljim te svaku uginulu svinju divlju uključujući i svinje divlje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja te lokaciju pronalaska, u svrhu otpreme lešine, odnosno uzorkovanja za laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge.

(11) Lovoovlaštenici su dužni prije, tijekom i nakon lova osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe.

(12) Osim lovoovlaštenika i šumoposjednika iz stavka 10. ovoga članka, svaka fizička osoba koja pronađe lešinu divlje svinje, uključujući i divlje svinje stradale u prometu i lešine divljih svinja u stanju raspadanja, dužna je prijaviti lokaciju pronalaska divlje svinje najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata za što joj pripada naknada sukladno članku 10. ove Naredbe, ukoliko se lešina divlje svinje nađe na prijavljenoj lokaciji.

(13) Prijava iz stavaka 9., 10. i 12. ovoga članka, uzorkovanje i dostava uzoraka podrijetlom od svinje divlje, provodi se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge.

Kategorizacija

Članak 8.

(1) Svi objekti na kojima se drže svinje moraju biti kategorizirani u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija pridružuje svakom objektu u Upisniku registriranih objekata.

(2) Kategorizaciju objekata na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede (klasa: 322-02/18-01/61) na područjima izvan zona ograničenja.

(3) Subjekti odgovorni za objekte kategorije 1 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene nezadovoljavajućim u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4.

(4) Subjekti odgovorni za objekte kategorije 2 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene djelomično zadovoljavajućim u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4.

(5) Obvezne godišnje kategorizacije u svrhu provjere primjene mjera biosigurnosti te unaprjeđenja razine biosigurnosti, provode se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge na područjima izvan zona ograničenja.

(6) Subjekti iz stavka 3. ovoga članka koji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe ne unaprijede objekt u višu kategoriju, dužni su uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja u roku od 15 dana od proteka roka.

  • Pregleda: 434